New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) ter v povezavi s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 23. redni seji dne 25. 3. 2009 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen

1. člen

V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 121/08) se za 16. členom doda nov 16.a člen odloka, ki se glasi:

»V primeru, da je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred uveljavitvijo Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen, se komunalni prispevek ne odmeri.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-08/2008-8

Komen, dne 25. marca 2009

 

Župan

Občine Komen

Uroš Slamič l.r.