New Page 1
 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; ZLS-UPB2 in 76/08) je Občinski svet Občine Ljutomer na 21. seji, dne 22. 7. 2009  sprejel naslednji

 

 

 

STATUT OBČINE LJUTOMER

 

 

 

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

1. člen

 

(pojem in vsebina statuta)

 

Statut je temeljni splošni pravni akt občine.

 

Statut Občine Ljutomer (v nadaljevanju: statut) vsebuje temeljna načela o uresničevanju občinske samouprave, opredeljuje naselja, ki tvorijo območje občine, določa notranjo členitev občine, oblikovanje in pristojnost občinskih organov, občinski upravi in občinskih javnih službah, financiranju občine in njenem premoženju, načinu sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini ter opredelitve splošnih in posamičnih aktov občine. 

 

Statut razčleni razmerja občine do države, medobčinsko sodelovanje in povezovanje občine. 

 

 

 

2. člen

 

(statusne določbe)

 

Občina Ljutomer je samoupravna lokalna skupnost (v nadaljevanju: občina), ustanovljena z zakonom na območju naselij: 

 

Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Drakovci, Globoka, Godemarci, Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem, Krapje, Krištanci, Kuršinci, Ljutomer, Mala Nedelja,

 

Mekotnjak, Moravci v Slovenskih goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica,

 

Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stročja vas, Šalinci, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak in Železne Dveri.

 

Sedež občine je v Ljutomeru, Vrazova ulica 1.

 

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. 

 

Občino predstavlja in zastopa župan. 

 

Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.  Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 

 

 

 

3. člen

 

(ožji deli občine)

 

Na območju  občine Ljutomer so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Ljutomer so določeni s tem statutom in odlokom občine. 

 

Imena in območja ožjih delov občine  so:

 

–          Krajevna skupnost  Cezanjevci s sedežem v Cezanjevcih 39, ki obsega naselja: Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci in Zgornji Kamenščak;

 

–          Krajevna skupnost Cven s sedežem na Cvenu 3 d, ki obsega naselja: Cven, Krapje, Mota; Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava, s sedežem v Šalincih 29,  ki obsega naselja: Grlava, Krištanci, Šalinci;

 

–          Krajevna skupnost Ljutomer s sedežem na Prešernovi ulici 8 v Ljutomeru, ki obsega naselja: Babinci, Ljutomer, Noršinci in Spodnji Kamenščak;

 

–          Krajevna skupnost Mala Nedelja s sedežem v Mali Nedelji 21, ki obsega naselja: Bodislavci, Bučkovci, Drakovci; Kuršinci, Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih Goricah;

 

–          Krajevna skupnost Radoslavci s sedežem v Radoslavcih 15 c, ki obsega naselja: Godemarci, Precetinci, Radoslavci, Sitarovci;

 

–          Krajevna skupnost Stara cesta s sedežem v Mekotnjaku 29, ki obsega naselja: Desnjak, Mekotnjak, Stara cesta;

–          Krajevna skupnost Stročja vas s sedežem v Stročji vasi 24  39b, ki obsega naselja: Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova Graba, Stročja vas;

 

–          Krajevna skupnost Železne dveri s sedežem v Radomerju 2, ki obsega naselja: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak, Železne Dveri.

 

 

 

4. člen

 

(naloge občine)

 

Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona. 

 

Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti,  če država za to zagotovi potrebna sredstva. 

 

5. člen

 

(občani)

 

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani. 

 

Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom. 

 

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo. 

 

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine. 

 

 

 

6. člen

 

(povezovanje in sodelovanje)

 

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo. 

 

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. 

 

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja. 

 

Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zadovoljevanja skupnih interesov združujejo v združenja. 

 

 

 

7. člen

 

(simboli občine)

 

Občina Ljutomer ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

 

Praznik občine je 9. avgust, obletnica prvega slovenskega tabora, ki je bil 9. avgusta 1868 v Ljutomeru.

 

Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig  ima v zunanjem krogu napis: “Občina Ljutomer, v notranjem krogu pa naziv organa občine: “Občinski svet”; “Župan”; “Nadzorni odbor”; “Občinska uprava”; “Volilna komisija”. V sredini žiga  je grb občine. 

 

Velikost, uporabo in hrambo žiga  občine določi župan s sklepom

 

Občina ima tudi posebni znak, oziroma insignije, kot znamenje časti ali oblasti, ki pripada županu,  častnemu občanu in članicam ter  članom občinskega sveta Občine Ljutomer. Obliko, vsebino in način nošenja insignije ob posebnih priložnostih se natančneje opredeli in določi v odloku.

 

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

 

 

 

II. NALOGE OBČINE

 

 

 

8. člen

 

(izvirne naloge občine)

 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom. 

 

Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

 

–          sprejema statut in druge predpise občine,

 

–          sprejema proračun in zaključni račun občine,

 

–          načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, sprejema programe razvoja občine. 

 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

 

–          ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

 

–          pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

 

–          sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

 

–          sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

 

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

 

–          spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,

 

–          sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,

 

–          pospešuje gospodarski razvoj,

 

–          sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,

 

–          z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov in

 

–          v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva.

 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega  sklada stanovanj tako, da:

 

–          v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

 

–          sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

 

–          spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,

 

–          spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

 

–          gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

 

–          v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

 

–          sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 

–          zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,  nadzira delovanje  lokalnih  javnih služb,

 

–          gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo. 

 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

 

–          ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

 

–          v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

 

–          sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

 

–          z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

 

–          ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

 

–          spremlja stanje na tem področju,

 

–          pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,

 

–          sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

 

–          omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

 

–          določa občinski program športa, 

 

–          zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

 

–          z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

 

–          sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

 

–          izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

 

–          spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

 

–          sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

 

–          sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih, –             z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

 

10. Upravlja, gradi in  vzdržuje: 

 

–          občinske  ceste, ulice  in  javne poti,

 

–          površine za pešce in kolesarje,

 

–          igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,

 

–          javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

 

–          zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 

–          organizira reševalno pomoč v požarih,

 

–          organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

 

–          zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

 

–          zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

 

–          sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

 

–          opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

 

12. Ureja javni red v občini tako, da:

 

–          sprejema programe varnosti, 

 

–          določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

 

–          organizira občinsko redarstvo,

 

–          opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,  opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

 

 

 

9. člen

 

(lokalne zadeve javnega pomena)

 

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi  naloge, ki se nanašajo na:

 

–          ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v  primeru razlastitve nepremičnin  za potrebe občine,

 

–          določanje namembnosti  prostora,

 

–          gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

 

–          evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

 

–          zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami, –          ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

 

 

 

10. člen

 

(zbiranje in obdelava podatkov)

 

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe. 

 

Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom. 

 

 

 

III. ORGANI OBČINE

 

 

 

1. Skupne določbe

 

 

 

11. člen

 

(vrste in mandat organov občine)

 

Organi občine so:

 

–          občinski svet,

 

–          župan in

 

–          nadzorni odbor občine.

 

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

 

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

 

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

 

Člani občinskega sveta, župan in podžupana so občinski funkcionarji.

 

 

 

12. člen

 

(občinska uprava)

 

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. 

 

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora. 

 

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih delov občine. 

 

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. 

 

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote. 

 

Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan. 

 

 

 

13. člen

 

(odločanje organov občine)

 

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. 

 

 

 

14. člen

 

(javnost dela organov občine)

 

Delo organov občine je javno.

 

Za javnost dela je odgovoren župan ali druga oseba, ki jo župan pooblasti.

 

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.

 

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut in poslovnik občinskega sveta.

 

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

 

 

 

2. Občinski svet

 

15. člen

 

(položaj in  število članov občinskega sveta)

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

Občinski svet šteje enaindvajset članov.

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 

 

 

 

16. člen

 

(mandat in konstituiranje občinskega sveta)

 

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 

 

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. 

 

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. 

 

 

 

17. člen

 

(volitve članov občinskega sveta)

 

Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom. 

 

Občinski svet se voli po volilnem sistemu, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah. 

 

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.

 

 

 

18. člen

 

(naloge in pristojnosti občinskega sveta)

 

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta,  odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 

–          sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

 

–          na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,

 

–          sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,  

 

–          v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin na predlog županov ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

 

–          daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

 

–          nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

 

–          potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

 

–          imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,

 

–          imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

 

–          določi kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen; 

 

–          odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom,s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,

 

–          odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,

 

–          razpisuje referendum,

 

–          s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ter direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov, 

 

–          določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

 

–          ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

 

–          imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter člane drugih organov občine,  ustanovljenih na podlagi zakona,

 

–          določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,

 

–          sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,

 

–          določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

 

–          sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

 

–          lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa, 

 

–          v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana, 

 

–          odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

 

 

 

19. člen

 

(nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta)

 

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

 

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine. 

 

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

 

 

 

20. člen

 

(predstavljanje občinskega sveta, sklicevanje in vodenje sej)

 

Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan,  nima pa pravice glasovanja. 

 

 Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan odsoten ali zadržan, vodi sejo podžupan. 

 

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi  najstarejši član občinskega sveta.

 

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana. 

 

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

 

 Če  seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje. 

 

 

 

21. člen

 

(način dela občinskega sveta)

 

Občinski svet dela in odloča na sejah.

 

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

 

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

 

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

 

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.

 

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo z gradivom županu, podžupanoma, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave, političnim strankam in neodvisnim listam z mandatom v občinskem svetu, krajevnim skupnostim  in upravni enoti. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila. 

 

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

 

Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

 

 

 

22. člen

 

(odločanje občinskega sveta)

 

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve  z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. 

 

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

 

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

 

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

 

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

 

 

 

23. člen

 

(predčasno prenehanje mandata)

 

Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon. 

 

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta. 

 

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega  odstavka tega člena. 

 

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.

 

 

 

ODBORI IN KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA

 

 

 

24. člen

 

(delovna telesa občinskega sveta)

 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. 

 

Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. 

 

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje. 

 

 

 

25. člen

 

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

–          občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,

 

–          občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, 

 

–          pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, 

 

–          izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,  obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

 

 

 

26. člen

 

( stalna  delovna telesa občinskega sveta)

 

Stalna delovna telesa občinskega sveta so: –      odbor za gospodarstvo in turizem,

 

–          odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,

 

–          odbor za družbene dejavnosti,

 

–          odbor za kmetijstvo,

 

–          odbor za finance,

 

–          statutarno-pravna komisija, –     komisija za vloge in pritožbe –   komisija za priznanja.

 

Odbori in komisije kot stalna delovna telesa občinskega sveta  štejejo od pet do sedem članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

 

  

 

27. člen

 

(članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta)

 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

 

 

 

28. člen

 

(vodenje dela delovnega telesa občinskega sveta)

 

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik, ki ga imenuje občinski svet. 

 

Delovno telo ima podpredsednika, ki ga imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta. 

 

Prvo sejo delovnega telesa skliče predsednik delovnega telesa.

 

 

 

29. člen

 

(pristojnosti komisij in odborov)

 

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom in s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

 

Komisije in  odbori občinskega sveta  lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

 

30. člen

 

(razrešitev predsednika, podpredsednika in  posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta)

 

Občinski svet lahko razreši predsednika, podpredsednika in posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

 

 

 

3. ŽUPAN 

 

 

 

31. člen

 

(izvolitev in trajanje mandata)

 

Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom. 

 

Mandatna doba župana traja štiri leta. 

 

Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov in predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

 

 

 

32. člen

 

(ne/poklicno opravljanje funkcije)

 

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora  pisno obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

 

33. člen

 

(pristojnosti in naloge župana)

 

 Župan predstavlja in zastopa občino.

 

Poleg tega župan predvsem: 

 

–          predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 

 

–          izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna, 

 

–          skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, 

 

–          odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, če zakon ali predpis občine ne določa drugače, 

 

–          skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

–          predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti  direktorja občinske uprave za te naloge,

 

–          imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oz. notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, 

 

–          usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, –             opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut.

 

 

 

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. 

 

 

 

34. člen

 

(zadržanje objave splošnega akta ali izvajanja odločitve)

 

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

 

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

 

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

 

 

 

35. člen

 

(naloge in pristojnosti župana na področju zaščite in reševanja)

 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 

–          skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

 

–          imenuje poveljnika Civilne zaščite občine ter sektorske in krajevne poveljnike in  štabe Civilne zaščite  ter poverjenike za civilno zaščito,

 

–          sprejme načrt zaščite in reševanja,

 

–          vodi zaščito, reševanje in pomoč,

 

–          določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

 

–          ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,

 

–          sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,

 

–          v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,

 

–          predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe.

 

Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

 

 

 

36. člen

 

(podžupan)

 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. 

 

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

 

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.  Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. 

 

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem pisno obvesti občinski svet. 

 

37. člen

 

(nadomeščanje župana in podžupana)

 

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi nobeden izmed  podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

 

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

 

 

 

38. člen

 

(imenovanje komisij in drugih strokovnih organov)

 

Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine. 

 

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za preučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti,

 

 

 

39. člen

 

(nezdružljivost funkcije župana)

 

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

 

 

 

40. člen

 

(nezdružljivost funkcije podžupana)

 

Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru,  z delom v občinski upravi, članstvom v svetu krajevne skupnosti ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

 

Funkcija podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine. 

 

 

 

41. člen

 

(predčasno prenehanje mandata županu in podžupanu)

 

 

 

Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom. 

 

Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet s sklepom na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. 

 

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve. 

 

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta. 

 

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta. 

 

 

 

4. NADZORNI ODBOR 

 

 

 

42. člen

 

(pojem in naloge nadzornega odbora)

 

 Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

 

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

 

–          opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

–          nadzoruje namenskost in smotrnost porabe  sredstev občinskega proračuna,  –    nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 

 

 

43.  člen

 

(število, imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)

 

Nadzorni odbor ima sedem članov.

 

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

 

Člane nadzornega odbora in predsednika imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

 

 

 

44. člen

 

(konstituiranje nadzornega odbora)

 

Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče predsednik nadzornega odbora. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

 

 

 

45. člen

 

(predstavljanje in organizacija dela nadzornega odbora)

 

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje, zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in pred organi nadzorovanih subjektov, podpisuje za nadzorni odbor, organizira njegovo delo.

 

Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Ljutomeru, Vrazova ulica 1. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine. 

 

Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat Nadzornega odbora Občine Ljutomer. 

 

 

 

46. člen

 

(način dela in postopki nadzora)

 

 

 

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.

 

Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter  finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), lahko pa izvede tudi nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih  zavodov, javnih podjetij in drugih).

 

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.

 

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.

 

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.

 

Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.

 

 

 

47. člen

 

(opravljanje nadzora)

 

Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko opravlja neposredni nadzor.

 

Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge  pridobljene dokumentacije. 

 

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. 

 

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. 

 

 

 

48. člen

 

(izločitev člana nadzornega odbora)

 

Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

 

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:

 

-           je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom,  nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala, 

 

-           je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

 

-           če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

 

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

 

 

 

49. člen

 

(nadzor in priprava poročila)

 

Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.

 

Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

 

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru. 

 

Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti.

 

Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.

 

 

 

50. člen

 

(postopek s poročilom)

 

Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora. 

 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

 

 

 

51. člen

 

(sestavine poročila)

 

Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom.

 

V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

 

Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

 

V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.

 

Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.

 

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.

 

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.

 

Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

 

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.

 

Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje. 

 

 

 

52. člen

 

(hujše kršitve pri poslovanju)

 

 Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče. 

 

V primeru, da  nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

 

53. člen

 

(upoštevanje mnenj in obveščanje nadzornega odbora)

 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za poslovanje občine pomembnimi odločitvami v skladu z zakonom. 

 

Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

 

 

 

54. člen

 

(poročanje o delu)

 

Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja. 

 

 

 

55. člen

 

(javnost dela nadzornega odbora)

 

 Delo nadzornega odbora je javno.

 

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

 

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja. 

 

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik. 

 

Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

 

 

 

56. člen

 

(zagotavljanje strokovne in administrativne pomoči)

 

 Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

 

Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.

 

Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa ko se opira na poročilo notranje revizijske službe.

 

 

 

57. člen

 

(sredstva za delo)

 

  Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

 

 

 

58. člen

 

(plačilo za opravljanje dela)

 

 Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

 

 Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

 

 

 

59. člen

 

(poslovnik nadzornega odbora)

 

Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

 

 

 

IV. OBČINSKA UPRAVA

 

60. člen

 

(notranja organizacija in sistemizacija)

 

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

 

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

 

 

 

61. člen

 

(skupna občinska uprava)

 

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska uprava. 

 

Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga  na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin. 

 

 

 

62. člen

 

(odločanje o upravnih zadevah)

 

Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku.

 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

 

 

 

63. člen

 

(podpisovanje upravnih aktov)

 

Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.

 

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

 

 

 

64. člen

 

(izvajanje zakona in uredbe)

 

Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.

 

 

 

65. člen

 

(pogoji za odločanje v upravnih zadevah)

 

O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.    

 

 

 

66. člen

 

(odločanje o pritožbah)

 

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan.  Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen  z  zakonom.

 

 

 

67. člen

 

(izločitev predstojnika, zaposlenega, direktorja in župana)

 

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

 

O izločitvi direktorja občinske uprave   ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

 

 

 

6. Občinsko pravobranilstvo

 

68. člen

 

(zastopanje)

 

Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in krajevne skupnosti.

 

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

 

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

 

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.

 

 

 

7. Drugi organi občine

 

69. člen

 

(drugi organi občine)

 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

 

 

 

70. člen

 

(organi civilne zaščite)

 

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

 

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

 

 

 

V. KRAJEVNE SKUPNOSTI – OŽJI DELI OBČINE

 

 

 

71. člen

 

(pomen  krajevnih skupnosti)

 

Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti navedene v 3. členu tega statuta.

 

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjskofinančnem in pravnem smislu.

 

 

 

72. člen

 

(ustanovitev, ukinitev in sprememba območja krajevne skupnosti)

 

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor krajanov krajevne skupnosti ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

 

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih krajanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila krajevna skupnost.

 

 

 

73. člen

 

(javne zadeve, pri katerih sodelujejo krajevne skupnosti)

 

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

–          dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

–          sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

 

–          dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

–          dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

 

–          dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

 

–          predlagajo programe javnih del,

 

–          sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

 

–          oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

 

–          dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

 

–          seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

–          sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

 

–          spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

 

–          dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog, 

 

–          občinskemu svetu dajejo mnenja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov z njihovega območja. 

 

 

 

74. člen

 

(pristojnosti krajevne skupnosti)

 

  Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz  pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine Ljutomer praviloma samostojno:

 

–          skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,

 

–          skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest, 

 

–          skrbijo za vaške vodovode skladno z veljavnimi predpisi, 

 

–          upravljajo z lastnim premoženjem ali  s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

 

–          vzpodbujajo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve, 

 

–          nudijo pomoč pri kulturnih, športnih in drugih prireditvah, kadar je organizator občina. Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z odlokom.

 

 

 

75. člen

 

(status in odgovornost krajevne skupnosti)

 

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom in odlokom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

 

Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle, o katerih odloča svet krajevne skupnosti, razen tistih poslov, za katere je z veljavnim odlokom o proračunu določeno, da  so  veljavni le ob soglasju župana. 

 

Krajevna skupnost odgovarja za vse svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno. 

 

Krajevno skupnost zastopa predsednik krajevne skupnosti v skladu s sklepi sveta krajevne skupnosti. 

 

 

 

76. člen

 

(organ krajevne skupnosti)

 

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta krajevne skupnosti določa zakon.

 

Član sveta skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine. 

 

 

 

77. člen

 

(število in mandat članov sveta krajevne skupnosti)

 

Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov: 

 

-           Krajevna skupnost Cezanjevci devet članov, 

 

-           Krajevna skupnost Cven sedem članov, 

 

-           Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava devet članov, 

 

-           Krajevna skupnost Ljutomer devet članov, 

 

-           Krajevna skupnost Mala Nedelja devet članov, 

 

-           Krajevna skupnost Radoslavci sedem članov, 

 

-           Krajevna skupnost Stara cesta devet članov,  -   Krajevna skupnost Stročja vas enajst članov,  -           Krajevna skupnost Železne Dveri devet članov. 

 

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. 

 

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

 

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. 

 

Funkcija člana sveta je častna. 

 

 

 

78. člen

 

(sklic in konstituiranje sveta krajevne skupnosti)

 

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta. 

 

 

 

79. člen

 

(predsednik sveta krajevne skupnosti)

 

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti. 

 

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

 

 

 

80. člen

 

(odločanje in navzočnost na seji sveta krajevne skupnosti)

 

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

 

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

 

Župan in člani občinskega sveta imajo pravico biti navzoči na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nimajo glasovalne pravice.

 

Na sejo sveta krajevne skupnosti se vabilo z gradivom pošlje tudi županu in članom občinskega sveta iz volilne enote v kateri je krajevna skupnost.

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti in člani občinskega sveta,  izvoljeni v volilni enoti v kateri je krajevna skupnost, so pristojni prenašati mnenja in predloge sveta krajevne skupnosti do občinskega sveta.

 

Predsednik sveta je dolžan enkrat letno ob zaključnem računu dati poročilo o delu županu in občinskemu svetu.

 

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

 

 

 

81. člen

 

(naloge sveta krajevnih skupnosti)

 

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:

 

–          obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

 

–          daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

–          sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju in gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

 

Odločitve sveta krajevne skupnosti o razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

 

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno. 

 

Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava, kolikor niso v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

 

82. člen

 

(zbor krajanov)

 

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj iz njene pristojnosti sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

 

 

 

83. člen

 

(svet predsednikov svetov)

 

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ. 

 

 

 

84. člen

 

(sredstva za delovanje in premoženje krajevnih skupnosti)

 

Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine.

 

Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.

 

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

 

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti zagotovi, in z njimi upravlja občina. 

 

Izvajanje strokovnih in administrativnih opravil za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavljajo zaposleni v občinski upravi.

 

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so  sestavni del občinskega proračuna, sprejme na predlog župana občinski svet.

 

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

 

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.

 

Krajevne skupnosti imajo svoje transakcijske račune.

 

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

 

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

 

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

 

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.

 

 

 

85. člen

 

(razpustitev sveta in ukinitev krajevne skupnosti)

 

Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

 

–          če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,

 

–          če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine, 

 

–          če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko. 

 

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

 

 

 

VI. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANK IN OBČANOV PRI ODLOČANJU

 

 

 

86.  člen

 

(oblike sodelovanja)

 

Oblike neposrednega sodelovanja občank in občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

 

 

 

1. Zbor občanov

 

87.  člen

 

(zadeve, ki jih zbor občanov obravnava)

 

Občani na zboru občanov:

 

–          obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

 

–          obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,

 

–          obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

 

–          predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

 

–          opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,

 

–          dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

 

–          oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,

 

–          obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

 

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

 

 

 

88. člen

 

( sklic zbora občanov)

 

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.

 

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti. 

 

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti.

 

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

 

 

 

89. člen

 

(način sklica zbora občanov)

 

Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

 

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

 

 

 

90. člen

 

(vodenje zbora, sklepčnost in odločanje na zboru občanov)

 

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

 

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican.

 

Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

 

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

 

 

 

2. Referendum o splošnem aktu občine

 

 

 

91. člen

 

(vsebina odločanja na referendumu)

 

Občanke in občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

 

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.

 

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v občini, in če tako določa zakon ali statut občine.

 

 

 

92. člen

 

(predlog za razpis referenduma)

 

Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

 

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

 

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

 

 

 

93. člen

 

(naknadni referendum)

 

Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

 

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

 

 

 

94. člen

 

(pobudnik za vložitev zahteve za izvedbo referenduma)

 

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

 

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

 

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.

 

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

 

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

 

 

 

95. člen

 

(osebno podpisovanje)

 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.

 

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

 

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

 

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s podpisom zadostno število volivcev. 

 

 

 

96. člen

 

(razpis referenduma)

 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve. 

 

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

 

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja.

 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

 

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

 

 

 

97. člen

 

(glasovalna pravica)

 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

 

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

 

 

 

98. člen

 

(uporaba zakonskih določb in poročilo o izidu glasovanja)

 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

 

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

 

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

 

3. Svetovalni referendum

 

 

 

99. člen

 

(svetovalni referendum)

 

Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

 

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

 

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

 

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

 

 

 

4.         Drugi referendumi

 

 

 

100. člen

 

(referendum o samoprispevkih)

 

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

 

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum,  ni drugače določeno.

 

 

 

5.         Ljudska iniciativa

 

 

 

101. člen

 

(smiselna uporaba določb o referendumu)

 

Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

 

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

 

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih  od dne pravilno vložene zahteve.

 

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

 

102. člen

 

(sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju)

 

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

 

 

 

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

 

103. člen

 

(zagotavljanje javnih služb)

 

Občina  zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom. 

 

 

 

104. člen

 

(javne službe na področju družbenih dejavnosti)

 

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

 

-           osnovnošolsko izobraževanje,

 

-           predšolska vzgoja in varstvo otrok,

 

-           osnovno zdravstvo in lekarna, - osebna pomoč družini in -          knjižničarstvo.

 

Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture,  športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

 

 

 

105. člen

 

(skupna javna služba)

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

 

 

 

106. člen

 

(gospodarske javne službe)

 

Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:

 

-           oskrbo s pitno vodo, 

 

-           odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

 

-           zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 

 

-           odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

 

-           urejanje in  čiščenje javnih površin,

 

-           pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, 

 

-           dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 

 

-           dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, 

 

-           javna razsvetljava, 

 

-           javna parkirišča, 

 

-           plakatiranje in oglaševanje, 

 

-           vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako določa zakon.

 

 

 

107. člen

 

(druge gospodarske javne službe)

 

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

 

 

 

108. člen

 

(ustanavljanje pravnih oseb)

 

Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

 

 

 

109. člen

 

(skupna pravna oseba)

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.

 

 

 

110. člen

 

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

 

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

 

 

 

111. člen

 

(obvezne javne službe)

 

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

 

 

 

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

 

 

 

112. člen

 

(vrste premoženja in gospodarjenje)

 

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

 

Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet razen, če zakon ali ta statut ne določa drugače. 

 

Odločitev o odtujitvi  in pridobitvi nepremičnega premoženja sprejme občinski svet. Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do vrednosti 9.000 EUR za posamezno premično premoženje, je pristojen župan.

 

Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja. 

 

 

 

113. člen

 

(prihodki občine)

 

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

 

Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev  finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna. 

 

 

 

114. člen

 

(proračun)

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta. 

 

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. 

 

Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan. 

 

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja. 

 

 

 

115. člen

 

(sestava proračuna)

 

Proračun v skladu z zakonom sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 

 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja. 

 

 

 

116. člen

 

(izvrševanje poračuna)

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 

 

V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

 

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

 

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne javne uslužbence občinske uprave.

 

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.

 

 

 

117. člen

 

(sprejem proračuna)

 

Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans ali spremembo proračuna pa z odlokom o rebalansu oziroma o spremembi proračuna.

 

Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.

 

V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.

 

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.

 

 

 

118. člen

 

(začasno financiranje)

 

Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

 

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

 

 

 

119. člen

 

(uporaba sredstev proračuna)

 

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom. 

 

 

 

120. člen

 

(prerazporejanje sredstev proračuna)

 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.

 

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.

 

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu. 

 

 

 

121. člen

 

(zaključni račun)

 

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

 

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.

 

122. člen

 

(zadolževanje občine)

 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

 

123. člen

 

(zadolževanje posrednih proračunskih uporabnikov)

 

 Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.  Soglasje izda župan. 

 

 O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.

 

 

 

124. člen

 

(finančno poslovanje)

 

 Finančno in knjigovodsko poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave. 

 

 Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.

 

 

 

125. člen

 

(javno naročanje)

 

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

 

 

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

 

 

 

1. Splošni akti

 

 

 

126. člen

 

(vrste splošnih aktov)

 

Splošni akti občine so: statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in  pravilniki. 

 

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

 

 

 

127. člen

 

(postopek sprejemanja splošnih aktov)

 

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

 

 

 

128. člen

 

(statut)

 

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta. 

 

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

 

 

 

129. člen

 

(poslovnik)

 

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

 

 

 

130. člen

 

(odlok)

 

Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

 

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

 

Predlagatelj odloka je lahko vsak član občinskega sveta, župan, odbor ali najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.

 

131. člen

 

(pravilnik)

 

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

 

 

 

4. Objava splošnih aktov

 

132. člen

 

(začetek veljavnosti splošnega akta)

 

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu Občine Ljutomer in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

 

 

 

5. Posamični akti občine

 

 

 

133. člen

 

(vrste posamičnih aktov)

 

 Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

 

S posamičnimi akti – odločbo ali sklepom - odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

 

134. člen

 

(reševanje pritožb zoper posamične akte)

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.

 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

 

 

 

X. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ

 

 

 

135. člen

 

(presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov države)

 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine. 

 

 

 

136. člen

 

(spor o pristojnosti)

 

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

 

 

 

137. člen

 

(upravni spor)

 

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

 

Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh. 

 

 

 

138. člen

 

(vstop župana v upravni ali sodni postopek)

 

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

 

 

 

139. člen

 

(mnenja k pripravljajočim predpisom)

 

Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

 

 

 

XI. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

 

 

 

140. člen

 

(nadzor ministrstva)

 

Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.

 

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

 

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

 

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

 

 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

141. člen

 

(uskladitev sestave delovnih teles)

 

Občinski svet uskladi sestavo  delovnih teles občinskega sveta z drugim odstavkom 28. člena tega statuta,  v roku 6 mesecev od uveljavitve tega statuta. 

 

 

 

142. člen

 

(začetek uporabe posameznih določb)

 

Določba tretjega  odstavka 43. člena statuta  o stopnji izobrazbe članov nadzornega odbora,  se začne uporabljati z novim mandatom občinskih svetov 2010-2014. 

 

 

 

143. člen

 

(prenehanje veljavnosti)

 

Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/2001 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003).

 

 

 

144. člen

 

(uveljavitev statuta)

 

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

 

 

Številka: 007/2009-10-1752

 

Datum: 22. 7. 2009

 

 

 

                                                                                                 Župan Občine Ljutomer

                                                                                                         Franc Jurša, l.r.
   
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 7/2011) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:

3. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.