New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10 in 84/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,  110/02-ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN in 107/2010) in 17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 18/06, 19/06 – pop., 34/07, 15/10 ) je Občinski svet  Občine Prevalje  na 7.   redni  seji, dne, 11.7.2011  sprejel

 

 

ODLOK O SPREMEMBI  ODLOKA O  PRORAČUNU

 

 

OBČINE  PREVALJE ZA LETO 2011

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (UGSO št. 4/2011), ki se na novo glasi:

 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.641.527

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.245.553

70 DAVČNI PRIHODKI

4.516.066

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.774.733

 

703 Davki na premoženje

502.989

 

704 Domači davki na blago in storitve

238.344

71 NEDAVČNI PRIHODKI

729.487

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

525.735

 

711 Takse in pristojbine

2.700

 

712 Denarne kazni

7.500

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.500

 

714 Drugi nedavčni prihodki

191.052

72 KAPITALSKI PRIHODKI

807.972

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

130.597

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

677.375

73 DONACIJE

14.500

 

730 Prejete donacije  iz domačih virov

14.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.573.502

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.325.430

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

248.072

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.903.768

40 TEKOČI ODHODKI

1.869.621

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

421.973

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

69.822

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.315.767

 

403 Plačila domačih obresti

25.924

 

409 Rezerve

36.135

41 TEKOČI TRANSFERI

2.146.297

 

410 Subvencije

93.524

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.297.955

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

198.990

 

413 Drugi tekoči domači transferi

555.828

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.814.301

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.814.301

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

73.549

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

8.200

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

65.349

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-262.241

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH

DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV (440+441+442)

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

360.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

134.764

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

225.236

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-37.005

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010

37.116

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine PREVALJE.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

3. člen

 

 

Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (UGSO št. 4/2011), ki se s tem odlokom ne spremenijo ostanejo še naprej v veljavi.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi   v Uradnem glasilu  slovenskih občin.

 

 

Številka: 410-0014/2010-15

 

 

Kraj, datum: Prevalje, 11.7.2011

 

 

Občina Prevalje

 

 

Župan dr. Matija  TASIČ, l.r.