New Page 1

Na podlagi 60. člena ter 96. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je župan Občine Vojnik sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9

I.

Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, ki ga je izdelalo podjetje AR Projekt Sevnica, Planinska cesta, Sevnica, pod številko 29/07, v skladu z Odlokom o prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04).

II.

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišče s parc. št. 179/1, k.o. Vojnik, trg v velikosti 842 m2, in je nepozidano stavbno zemljišče.

III.

Javna razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 se začne naslednji dan po objavi tega sklepe v Uradnem listu RS, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna obravnava bo 12. decembra 2007, ob 15. uri v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.

IV.

V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradni listu Republike Slovenije.

 

Št. 35010-0018-2007-11

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 15. novembra 2007

Benedikt Podergajs l.r.