New Page 2

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 4. seji dne 31. 3. 1999 sprejel

 

S K L E P
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

 

1. člen

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj dobrine v splošni rabi naslednja nepremičnina:
v k. o. Dolenji Novaki, parcela št. 402/6, javno dobro nerodovitno v izmeri 88 m2.

 

2. člen

 

Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.

 

3. člen

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

Št. 46403-01/99

Cerkno, dne 31. marca 1999.

 

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.