New Page 2

 

Številka: 900-11/2020-3-(401102)

Datum: 27.5.2020

 

Zadeva: Gradivo za 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za  16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 3. 6. 2020, ob 16.00 v sejni sobi št. 15 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13.5.2020 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - predlog (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj — osnutek - predlog za skrajšani postopek (gradivo)

6. Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna — prva obravnava (gradivo)

7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj — osnutek — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

8. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Kranj — osnutek — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

9. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (gradivo)

10. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 — Zgornje Bitnje, na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2 (gradivo)

11. Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj (gradivo)

12. Trajnostno energetsko-podnebni načrt Gorenjske (gradivo 1, 2)

13. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za 1.2019 (gradivo)

14. Predstavitev poročila o delu PP Kranj za leto 2019 z oceno varnostnih razmer (gradivo)

15. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj v letu 2019  (gradivo 1, 2)

16. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

 Priloga:

- sklepi komisij (gradivo)

- zapisnik Statutarno pravne komisije (gradivo)

- obvezna razlaga 6. člena ZN SMJ (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan