New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 21. seji dne 16. 7. 2009 sprejel

S K L E P

o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 2155/3, k.o. Veržej

1. člen

S tem sklepom se na parc. št. 2155/3, v velikosti 37 m2, vpisani pri vložni številki 920, k.o. Veržej, vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Veržej.

2. člen

Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se odpiše od obstoječe vložne številke in se vpiše k novi vložni številki iste katastrske občine in se tam vknjiži lastninska pravica na Občino Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, z zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 465-01/09-34/1-OV

Veržej, dne 16. julija 2009

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.