New Page 1

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002), na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Vitanje (Uradni list RS, št. 36/2000) in Statuta Občine Vitanje (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 20/2012) je občinski svet  občine Vitanje na svoji 14. redni seji dne 20. 12. 2012  sprejel naslednji

                                                                   S K L E P

o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

1. člen

Izhodiščna  vrednost  točke  za izračun  nadomestila  za  uporabo stavbnega zemljišča v občini Vitanje v letu 2013 znaša 0,00121 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 9000-0010/2012-008

Vitanje, dne 20. 12. 2012

ŽUPAN

Občine Vitanje

Slavko VETRIH