New Page 2
 

Na podlagi 3. čl. Zakona o zavodih (Ur. 1. RS št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS št. 12/96), ter 8. čl. Statuta občine Ajdovščina, je Svet občine Ajdovščina na svoji seji dne 19. decembra 1996 sprejel

 

ODLOK

 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA OTLICA

 

I. SPLOŠNA NAČELA

 

1. člen

 

S tem odlokom občina Ajdovščina, Ajdovščina (v nadaljevanju besedila ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalnem zavod Osnovna šola OTLICA (v nadaljevanju zavod).

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

2. Člen

 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

 

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Otlica;

 

Sedež zavoda: Otlica 48. Otlica; Skrajšano ime zavoda: OŠ Otlica.

V sestavi zavoda je enota vrtca, ki deluje na sedežu zavoda, in izvaja krajše programe za predšolske otroke.

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli, če so za to podani zakonski razlogi.

 

3. člen

 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, na reg. vložku št. 1-00084/00. Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

 

4. člen

 

2. Pečat zavoda

 

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano: Osnovna Šola Otlica, Otlica.

 

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vse­bino kot pečat iz 1. odst. tega člena. Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.

 

Pečat iz 1. odst. tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za pečatenje vseh aktov, dokumentov in dopisov, kijih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom učencem in varovancem oz. njihovim staršem.

 

Pečat iz 2. odst. tega člena uporablja zavod za pečatenje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

 

5. člen

 

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, določi ravnatelj.

 

6. člen

 

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

 

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

 

Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

 

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

 

Ravnatelj lahko za zastopanje ali pred­stavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

 

7. člen

 

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

 

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, kijih določi ravnatelj.

 

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.

 

8. člen

 

4. Šolski okoliš

Zavod opravlja svojo dejavnost in zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša.

Šolski okoliš obsega naselja: Otlica, Kovk in Predmeja.

Zavod vpisuje v šolo otroke, katerih starši imajo prebivališče na območju šolskega okoliša.

 

Starši imajo pravico vpisati otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo, če:

– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,

– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov,

– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

 

9. člen

 

Dejavnosti zavoda so:

M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,

M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,

M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,

H/55.510 Dejavnost menz,

I/60.230 Drug kopenski potniški promet,

K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,

K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov kongresov,

O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,

O/92.623 Druge športne dejavnosti,

G/ 52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,

DE 22.1 Založništvo.

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

10. člen

 

Zavod opravlja javno veljavni izobraže­valni program, ki je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom.

 

11. člen

 

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izo­brazbi, ki štejejo kot javne listine.

 

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za oprav­ljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izko­riščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejav­nosti.

 

12. člen

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru de­javnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

13. člen

 

Organi zavoda so:

 

- svet zavoda,

 

- ravnatelj,

 

- strokovni organi,

 

- svet staršev.

 

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.

 

14. člen

 

1. Svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja,

trije predstavniki delavcev zavoda in

trije predstavniki staršev.

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja,

pet predstavnikov delavcev in

trije predstavniki staršev

 

občinski svet izmed članov organov občine in občanov iz območja šolskega okoliša.

 

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno, na tajnih volit­vah po postopku, ki ga določa zakon. Izvolijo se tako, da so enakomerno zastopani vsi delavci.

 

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Najprej se opravi postopek predlaganja, nato postopek izvolitve. Izvo­litev je lahko javna ali tajna.

 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovega otroka v zavodu. Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsed­nika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

 

15. člen

 

Svet zavoda razpiše volitve pred­stavnikov delavcev v novi svet zavoda s sklepom, s katerim določi dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot in imenuje volilna komisija.

 

Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.

 

Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Vsi morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo kandidirati v svet zavoda.

 

Volilno komisijo se imenuje za 4 leta.

 

16. člen

 

Kandidate delavcev zavoda za člane sveta zavoda predlaga reprezentativni sindikat in skupina najmanj petih delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

Predlogi kandidatov se predložijo volilni komisiji najpozneje petnajsti dan po razpisu volitev, v pisni obliki s podpisi predlagatel­jev in pisnimi izjavami kandidatov, da kan­didaturo sprejemajo.

 

Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico, delati morajo v enoti, za katero kandidirajo.

 

17. člen

 

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Če je volišč več, vodijo glaso­vanje volilni odbori v sestavi predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov. Člani volilnih organov ne smejo biti kandidati.

 

Zagotovljena mora biti tajnost glaso­vanja. Voli se osebno z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici so imena kandidatov po posameznih enotah po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne enote. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.

 

Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.

 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.

 

Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.

 

18. člen

 

Izvoljeni so kandidati iz posamezne enote, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se kandidata izvoli s pomočjo žre­banja. Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev in ga objavi v petih dneh po glasovanju.

 

19. člen

 

Do izvolitve in konstituiranja novega sveta šole opravlja naloge svet v dosedanji sestavi.

 

20. člen

 

Članu sveta preneha mandat pred pote­kom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

 

- sam zahteva razrešitev ali odstopi,

 

- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije,

 

- je razrešen,- mu preneha delovno razmerje v zavodu.

 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj petih delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki gaje kandidiral sindikat.

 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

 

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

 

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpo­klicu.

 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu pred­stavnika delavcev v svetu zavoda, kot tudi za izvedbo samih volitev, se smiselno uporabl­jajo določbe tega odloka in Zakona o sodelo­vanju delavcev pri upravljanju podjetij.

 

21. člen

 

Svet zavoda:

 

- imenuje in razrešuje ravnatelja,

 

- sprejema program razvoja zavoda,

 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

- obravnava poročila o izobraževalni problematiki,

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,

 

- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,

 

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,

 

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,

 

- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune,

 

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

 

- sprejema program reševanja presežnih delavcev,

- odloča o najemanju kreditov,

 

- odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,

 

- imenuje predstavnike zavoda v drugih skupnostih,

 

- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

 

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

22. člen

 

Pred odločitvijo o uvedbi in obsegu nad­standardnih dejavnosti, si mora svet zavoda pridobiti soglasje občinskega sveta.

 

23. člen

 

2. Ravnatelj

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

 

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

 

Opravlja naslednje naloge:

 

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

 

- pripravlja program razvoja zavoda,

 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,

 

- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,

 

- vodi delo učiteljskega zbora,

 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov,

 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

 

- organizira mentorstvo za pripravnike,

 

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

- spremlja delo svetovalne službe,

 

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši,

 

- obvešča starše o delu zavoda in o spre­membah pravic in obveznosti učencev,

 

- odloča o vzgojnih ukrepih,

 

- določa sistemizacijo delovnih mest,

 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

 

- imenuje in razrešuje svojega pomočnika,

 

- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,

 

- skrbi za ustrezno sestavo sveta staršev in opravi prvi sklic sveta staršev,

 

- rešuje presežke strokovnih delavcev,

 

spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev ter daje mnenje o njihovih programih,

 

- skrbi, da poslovanje šole poteka materi­alno in finančno pravilno ter da so sredstva ekonomsko in namensko pravilno upora­bljena,

 

- sodeluje pri delu sveta šole,

 

- sprejema posamezne splošne akte v skladu s predpisi,

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,

 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

23.a člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.

 

23.b člen

Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, rok prijave, rok v katerem bodo kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Če organi ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.

Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene kandidate.

 

23.c člen

Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:

– če sam zahteva razrešitev,

– če nastane kateri od razlogov, ko ravnatelju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,

– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

 

23.č člen

Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po tretji in četrti alineji 23.c člena tega odloka, mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi razrešitve in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

Svet zavoda seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.

Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, pošlje svet zavoda ministru v mnenje. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom, in ga vroči ravnatelju.

 

23.d člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti, imenuje vršilca dolžnosti v naslednjih 8 dneh minister. Svet zavoda mora v tem primeru takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat za vršilca dolžnosti ravnatelja.

 

24. člen

Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor programski učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

 

25. člen

 

3. Svet staršev

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem ses­tanku.

 

V sestavi sveta staršev morajo biti upoštevane vse spremembe glede enake zastopanosti oddelkov, ki se pojavijo s pričetkom novega šolskega leta.

 

Mandat članov sveta staršev je enak man­datu, ki ga imajo Člani sveta zavoda in je vezan na status njihovega otroka v zavodu.

 

Članu sveta staršev preneha mandat v naslednjih primerih:

 

- če njegov otrok nima več statusa,

 

- če odstopi,

 

- če je razrešen.

 

26. člen

 

Za določbe, ki urejajo naloge in pristoj­nosti posameznih organov zavoda ter ostale določbe, ki se nanašajo na njihovo izvolitev, imenovanje in delovanje, in niso natančneje določene s tem odlokom, se smiselno uporablja Zakon o organizaciji in finan­ciranju vzgoje in izobraževanja.

 

27. člen

 

Delo šole je javno. Javnost se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

 

Starši, novinarji in drugi predstavniki ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj Šole izrecno povabi.

 

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

 

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA

 

SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

 

28. člen

 

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

 

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

 

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in sicer v skladu z namenom, za katerega so mu dana, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

 

29. člen

 

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja, pa tudi za plače.

 

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.

 

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nas­tane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj v tistem delu, za katerega zago­tavlja sredstva.

 

30. člen

 

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, spon­zorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.

 

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.

 

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

 

31. člen

 

Za opravljanje dejavnosti zagotovi usta­novitelj nepremičnine in opremo, ki je razvidna po seznamu iz priloge tega odloka in jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega akta.

 

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.

 

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

32. člen

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine vred­nosti sredstev, ki jih zavodu zagotavlja z občinskim proračunom.

 

VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

33. člen

 

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.

 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte. s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

 

Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

 

34. člen

 

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.

 

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.

 

VIII. POSLOVNA SKRIVNOST

 

35. člen

 

Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne deja­vnosti in so določeni za poslovno tajnost.

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prene­hanju delovnega razmerja.

 

Za poslovno tajnost se štejejo:

 

- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

 

- podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,

 

- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,

 

- podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

36. člen

 

Uvedbo disciplinskega postopka lahko zahteva: svet, ravnatelj in delavci s posebn­imi pooblastili.

 

Pobudo o uvedbi pa lahko da vsak delavec zavoda, vendar o pričetku postopka odloča disciplinski organ.

 

Velja načelo dvostopnega odločanja.

 

37. člen

(črtan)

 

38. člen

(črtan)

 

39. člen

(črtan)

 

X. PREHODNE IN KONČNE

 

DOLOČBE

 

40. člen

(črtan)

 

41. člen

 

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

 

Svet zavoda, ki je bil izvoljen in konstituiran na način in po postopku, ki ga določa Sklep Sveta občine Ajdovščina o načinu in postopku volitev v svet osnovne in glasbene šole, štev. 026/01-12/96, z dne 24. 7. 1996, nadaljuje svoj mandat do izteka.

 

42. člen

 

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata se opravi javni razpis na način in po postopku, določenem z zakonom.

 

43. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu občin.

 

 

 

Številka: 026/01-22/96

 

Datum: 23. 12. 1996

 

PREDSEDNIK SVETA Nikolaj LIČEN

 

 

 

Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradno glasilo občine Ajdovščina, št. 4/1997)

   

 

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradno glasilo občine Ajdovščina, št. 1/1998) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. Člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.

   

 

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradno glasilo občine Ajdovščina, št. 3/1999) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. Člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.

   

 

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradni list Republike Slovenije, št. 53/2007) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

 

8. Člen

 

Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira najpozneje do 30. oktobra 2007.

 

9. Člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2010) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

 

8. Člen

 

Ne glede na določbo 23.a člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradno glasilo, št. 1/97, 4/97 – popravek, 1/98, 3/99, Uradni list RS, št. 53/07) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).

 

9. Člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.