New Page 1

Na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. redni seji dne 28. 12. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice

1. člen

S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 90/11).

2. člen

Drugi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine je javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o..«

3. člen

V prehodnih in končnih določbah odloka se doda nov 48. člen, ki se glasi:

»Do pričetka izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo s strani javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o., je izvajalec javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Moravske Toplice javno podjetje Čista narava d.o.o. Tešanovci, razen v naseljih: Bogojina, Martjanci, Moravske Toplice, Sebeborci, Suhi Vrh in Tešanovci, ki so del vodovodnega sistema Murska Sobota in v teh naseljih javno službo do pričetka izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo s strani javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o., izvaja javno podjetje Vodovod Murska Sobota.«

Dosedanji 48. in 49. člen postaneta 49. in 50. člen.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007/00002/2011

Moravske Toplice, dne 28. decembra 2012

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.