New Page 2

OBVESTILO O SPREJETEM PLANU

 

Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja ( ZVO - 1, Uradni list RS št. 41/04, s spremembami in dopolnitvami) posredujemo obvestilo, da je bil v Uradnem glasilu Občine Komenda št. 06/13 dne 31. 07. 2013 objavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda (OPN). Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo naslednja pojasnila:  

 

1.    OPIS  VKLJUČENOSTI  OKOLJEVARSTVENIH  ZAHTEV  V  PLAN

 

V postopku izdelave OPN in celovite presoje vplivov na okolje so potekala usklajevanja tudi s pristojnimi nosilci urejanja prostora in javnih pooblastil.  Osnova za tovrstna usklajevanja in končne ureditve je bilo poleg strokovnih podlag, ki jih je pripravilo podjetja ARKUS iz Kamnika in hidrološko hidravličnih študij, ki jih je izdelalo podjetje Inštitut za vodarstvo iz Ljubljane, predvsem okoljsko poročilo št. 160-01/12, ki ga je izdelalo podjetje IPSUM, d. o. o., iz Domžal. K pripravi smernic in končnega mnenja na predlog plana so bili (poleg ostalih) v postopek povabljeni tudi naslednji nosilci urejanja prostora (NUP) s področja varovanja okolja:

 

-        RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

-        RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

-        RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

-        RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

-        RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,

-        RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

-        RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,

-        RS, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

-        Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

-        Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,

-        Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj.

 

Vsi našteti NUP (poleg ostalih) so izdali pozitivna mnenja k predlogu OPN ali pa v predpisanem roku mnenj niso podali. . 

 

2.    UPOŠTEVANJE  MNENJ  IN  PRIPOMB  IZ  POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE

 

Z zgoraj navedenimi študijami ter ukrepi so bila upoštevana mnenja naravovarstvene stroke in druge strokovne javnosti, ki je bila vključena v postopek celovite presoje vplivov na okolje. V skladu s 1. odstavkom 43. člena Zakona o varstvu okolja je javna razgrnitev okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPN potekala med 03. 08. 2012 in 03. 09. 2012. V tem času je lahko vsak predstavnik zainteresirane javnosti podal svoje mnenje in pripombe na vsebino okoljskega poročila in OPN-ja. Prav tako je zainteresirana javnost svoje predloge in pripombe lahko izrazila na javni obravnavi obeh dokumentov, opravljeni dne 29. 08. 2012. Na vse pripombe, ki so bile podane v času javne razgrnitve ter javne obravnave okoljskega poročila in na pripombe, ki so jih v postopku imeli pristojni občinski odbori in Občinski svet Občine Komenda, je pripravljalec plana pripravil stališča. Pripombe in stališča so bile s korekcijami okoljskega poročila in plana posredovane Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, Ljubljana, ki je 09. 07. 2013 v izreku odločbe št.  35409-124/2009/22 ugotovilo, da so vplivi plana sprejemljivi in plan tudi potrdilo. 

 

3.    RAZLOGI  ZA  SPREJETE  ODLOČITVE  GLEDE  NA  MOŽNE  ALTERNATIVE

 

Alternativno je bila v postopkih celovite presoje vplivov na okolje in izdelave plana obravnavana vrsta pobud, ki so bile kasneje iz okoljevarstvenih ali drugih razlogov ocenjene negativno. Negativno ocenjene pobude so bile zato izločene iz končnega dokumenta.

 

4.    OPIS  NAČINA  SPREMLJANJA  VPLIVOV  NA  OKOLJE  PRI  IZVAJANJU  PLANA

V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je okoljsko poročilo predlagalo načine spremljanja stanja za posamezne sestavine okolja, ki so bili predmet obravnave in kjer so bili predlagani posamezni omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva posegov na posamezne sestavine okolja. Omenjeni načini spremljanja stanja so upoštevani in navedeni v sprejetem in veljavnem OPN, kar ugotavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za CPVO, v izreku odločbe iz prejšnje točke obvestila.

 

Datum: 12. 09. 2013

Št.: 3500-0001/2005

 

Župan Občine Komenda

Tomaž Drolec