New Page 1

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 5. redni seji 10.05.1999 sprejel

ODLOK

o priznanjih Občine Destrnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Destrnik ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj.

Priznanja Občine Destrnik se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Destrnik in Republike Slovenije.

2. člen

Priznanja Občine Destrnik so:

- naziv častni občan,

- plaketa Občine Destrnik,

- priznanje Občine Destrnik.

Ob vseh priznanjih se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja.

Priznanje in utemeljitev podpiše župan Občine Destrnik na desni strani.

3. člen

O podelitvi priznanj Občine Destrnik odloča Občinski svet Občine Destrnik na predlog komisije za priznanja, ki jo imenuje Občinski svet po določilih statuta in poslovnika (v nadaljnjem besedilu: komisija).

1. Naziv častni občan

4. člen

Naziv častni občan se lahko podeljuje občanom in drugim državljanom Republike Slovenije kakor tudi državljanom drugih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke.

2. Plaketa Občine Destrnik

5. člen

Plaketa Občine Destrnik se podeljuje občanom in organizacijam ob njihovih pomembnejših jubilejih.

Plaketa je ukvirjena listina Občine Destrnik (zlata, srebrna, bronasta).

3. Priznanje Občine Destrnik

6. člen

Priznanje Občine Destrnik je najvišje občinsko priznanje. Podeli se posameznikom, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu Občine Destrnik.

Priznanje sestoji iz ustrezne listine in grba občine (zlati, srebrni, bronasti).

4. Postopek podeljevanja

7. člen

Predloge za podelitev priznanj Občine Destrnik lahko podajo: posamezniki, podjetja, zavodi, društva, politične in druge organizacije in skupnosti ter organi lokalne skupnosti.

Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.

8. člen

Priznanja Občine Destrnik se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi komisija. Z razpisom se objavijo:

- podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi, - rok, do katerega morajo biti poslani predlogi z zagotovilom o zaščiti osebnih podatkov.

Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo Občinskega sveta.

Sklep o podelitvi priznanj sprejme Občinski svet.

9. člen

Če se priznanje predlaga za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljublje, se podeli brez razpisa.

10. člen

Brez javnega razpisa se priznanje po prejšnjem členu podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu ali drugi pravni osebi.

11. člen

Plaketo in priznanje Občine lahko Občinski svet podeli tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo Občino.

12. člen

Na predlog komisije Občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se dodelijo v tekočem letu.

13. člen

Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Destrnik vodi strokovna služba občinskega sveta.

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Priznanja podeljena po dosedanjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco, skladno s 13. členom tega odloka.

15. člen

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu.

 

Datum: 10.05.1999

Štev: 032-01/99-02

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, s.r.