New Page 2

 

Občinska volilna komisija Občine Rogašovci na podlagi 32. člena v zvezi s 112. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta krajevne skupnosti Pertoča o prenehanju mandata članu sveta Vaške skupnosti Večeslavci z dne 4. 10. 1997

 

 

r a z p i s u j e

 

 

nadomestne volitve za enega člana sveta Vaške skupnosti Večeslavci v IV. volilni enoti Krajevne skupnosti Pertoča

 

 

1. Nadomestne volitve za člana sveta Vaške skupnosti Večeslavci v 4. volilni enoti Krajevne skupnosti Pertoča bodo v nedeljo, dne 23. novembra 1997.

 

 

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 13. oktober 1997.

 

 

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija občine Rogašovci.

 

 

 

 

 

Št. 5/97-4

 

 

Rogašovci, dne 8. oktobra 1997.

 

 

Predsednica

Občinske volilne komisije

občine Rogašovci

Irma Volf, dipl. pravnica l. r.