New Page 2

 

Na podlagi 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/02 in 79/01) in 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Tržič na 3. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Občina Tržič določa območje, na katerem velja njena predkupna pravica na nepremičninah.

 

 

2. člen

 

 

Predkupna pravica Občine Tržič na nepremičninah velja na celotnem območju poselitve v občini ter znotraj območij obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij v občini.

 

 

3. člen

 

 

Območja poselitve po tem odloku so območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.

 

 

4. člen

 

 

Območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so območja zgrajenih infrastrukturnih omrežij in objektov s pripadajočimi varovalnimi pasovi in območja za njihovo izgradnjo ali širitev določeno v občinskih prostorskih aktih.

 

 

5. člen

 

 

Območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij in objektov, na katerih velja predkupna pravica občine na nepremičninah po tem odloku so prikazana v prostorskem redu občine, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.

 

 

6. člen

 

 

Do uveljavitve prostorskega reda občine veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so prikazana v prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99 in 93/01) kot ureditvena območja naselij, urbana območja za komunalo in energetiko, urbana območja za promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.

 

 

Do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so prikazana v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008 (Uradni list RS, št. 1/11) kot ureditvena območja naselij, urbana območja za komunalo in energetiko, urbana območja za promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.

 

 

7. člen

 

 

Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih aktov, po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.

 

 

8. člen

 

 

Območje predkupne pravice občine na nepremičninah se znotraj območij poselitve in območij infrastrukturnih naprav in objektov lahko zmanjšuje z odlokom.

 

 

9. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 013-002/03-05

 

 

Tržič, dne 26. marca 2003.

 

 

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

 

 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.