Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98, 61/99 - odločba US in 89/99 -odločba US) ter 16. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99), je Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju na 22. redni seji, dne 21. decembra 2000, sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000
 
 
1. člen
 
V Odloku o Spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000 (MUV, št. 13/2000) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 
 
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
 
Proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
 
v 000 SIT
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
 
I. Skupaj prihodki
318.283
 
 
II. Skupaj odhodki
329.063
 
 
III. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
- 10.780
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
 
 
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
 
 
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
VIII. Zadolževanje
0
 
 
IX. Odplačila dolga
0
 
 
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
0
 
 
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (III.+VI.-X.)
- 10.780
 
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in je sestavni del odloka.
 
2. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati z dnem objave.
 
 
Župan
Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 403-02-003/00
Datum: 21. december 2000