New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 8. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel

 

O D L O K
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

 

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+-----------------------------------------+--------------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |              |

+------------------------------------------------+--------------+

|Skupina/Podskupina kontov                       |      Proračun|

|                                                |     leta 2011|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |  3.310.941,81|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |  2.180.044,99|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                          |  1.945.825,49|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček          |  1.846.676,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |703 Davki na premoženje                  |     90.430,42|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve    |      8.719,07|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |706 Drugi davki                          |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                        |    234.219,50|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki       |    147.644,50|

|      |od premoženja                            |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |711 Takse in pristojbine                 |      2.500,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |712 Globe in druge denarne kazni         |         75,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |713 Prihodki od prodaje blaga in         |              |

|      |storitev                                 |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki              |     84.000,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                      |     20.000,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih         |     10.000,00|

|      |sredstev                                 |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |721 Prihodki od prodaje zalog            |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |722 Prihodki od prodaje zeml.            |     10.000,00|

|      |in neopred. dolg. sr.                    |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|73    |PREJETE DONACIJE                         |      1.500,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |730 Prejete donacije iz domačih virov    |      1.500,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |731 Prejete donacije iz tujine           |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                      |  1.109.396,82|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih        |  1.109.396,00|

|      |javnofinančnih institucij                |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |741 Prejeta sedstva iz drž. proračuna    |              |

|      |– EU                                     |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  3.426.422,05|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                           |    678.648,17|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |    168.960,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |     18.000,00|

|      |varnost                                  |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve         |    467.630,90|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |403 Plačila domačih obresti              |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |409 Rezerve                              |     24.057,27|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                         |  1.073.557,61|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |410 Subvencije                           |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |411 Transferi posameznikom               |    426.027,40|

|      |in gospodinjstvom                        |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |      5.700,00|

|      |in ustanovam                             |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi        |    641.830,21|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |414 Tekoči transferi v tujino            |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |  1.595.882,99|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.595.882,99|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |     78.333,28|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |432 Investicijski transferi              |     78.333,28|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |   –115.480,24|

|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (Tekoči       |              |

|      |prihodki minus tekoči odhodki)           |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                 |              |

|      |IN NALOŽB                                |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |              |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil        |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |751 Prodaja kapitalskih deležev          |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |              |

|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |              |

|      |DELEŽEV                                  |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |440 Dana posojila                        |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |441 Povečanje kapitalskih deležev        |              |

|      |in naložb                                |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |              |

|      |privatizacije                            |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |443 Povečanje namenskega premoženja v    |              |

|      |javnih skladih in drugih osebah javnega  |              |

|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA              |              |

|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-   |              |

|      |V.)                                      |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                       |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                       |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                             |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |500 Domače zadolževanje                  |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                    |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA                          |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |550 Odplačila domačega dolga             |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       |    115.480,24|

|      |RAČUNIH                                  |              |

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|XI.   |NETO FINANCIRANJE                        |              |

|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                     |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |              |

|      |PRETEKLEGA LETA                          |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |9009 Splošni sklad za drugo              |    115.480,24|

+------+-----------------------------------------+--------------+

                                                                «

 

2. člen

 

Ostala določila ostanejo nespremenjena.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 5-08/11-12/OST-R

Turnišče, dne 20. decembra 2011

 

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.