New Page 1

V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS, št. 49/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) so Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 4/99) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 14/07, UPB-1) na 27. seji dne 17. 12. 2009, Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 57. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) na 23. seji dne 3. 12. 2009, Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče (Uradno glasilo ZSO, št. 2/1999) in 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 18. seji dne 23. 12. 2009, Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) na 27. seji dne 7. 12. 2009, Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 3/1999) in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 3/2006 in 14/2006) na 24. seji dne 15. 12. 2009, Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) na 28. seji dne 18. 12. 2009, Občinski svet Občine Solčava na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 4/2009) in 16. člena Statuta občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 2/1999, 7/2000, 10/2004 in 7/2006) na 21. seji dne 18. 12. 2009, Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 11/2001) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) na 23. seji dne 22. 12. 2009 in Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 27. seji dne 22. 12. 2009, sprejeli

O D L O K

o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave z imenom Urad za okolje in prostor SAŠA regije, ki je oblikovan znotraj občinske uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegov sedež, delovno področje, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen

Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje ustanovijo skupno upravo Urad za okolje in prostor SAŠA regije za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:

– prostorskega načrtovanja in urejanja okolja.

3. člen

(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega kroga je umeščen polkrožni napis »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«, v spodnji polovici zunanjega roba pa je umeščen polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak skupne uprave.

4. člen

(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave in sprejme kadrovski načrt.

(3) Župani sprejmejo program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

5. člen

(1) Skupna uprava v okviru svoje pristojnosti določa rabo prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.

(2) Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:

– usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;

– predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;

– načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;

– izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;

– vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;

– vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;

– izdajo potrdil, soglasij, mnenj;

– spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;

– pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.

(3) Skupna uprava opravlja poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena tudi naloge na področju sodelovanja v zadevah urejanja prostora zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine.

(4) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

6. člen

(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.

(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

7. člen

(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(3) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.

(4) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.

8. člen

(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

9. člen

(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Velenje.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.

10. člen

Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic.

III. SREDSTVA ZA DELO

11. člen

(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice, glede na obseg dela, v naslednjem razmerju:

+------------------------------------+-------------+

|Občina Gornji Grad                  |     15%     |

+------------------------------------+-------------+

|Občina Ljubno                       |     8%      |

+------------------------------------+-------------+

|Občina Luče                         |     7%      |

+------------------------------------+-------------+

|Občina Mozirje                      |     15%     |

+------------------------------------+-------------+

|Občina Nazarje                      |     9%      |

+------------------------------------+-------------+

|Občina Rečica ob Savinji            |     7%      |

+------------------------------------+-------------+

|Občina Solčava                      |     7%      |

+------------------------------------+-------------+

|Občina Šmartno ob Paki              |     7%      |

+------------------------------------+-------------+

|Mestna občina Velenje               |     25%     |

+------------------------------------+-------------+

(2) V tem razmerju se določi tudi letni program prisotnosti in dela za posamezno občino ustanoviteljico.

Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje skupne uprave, občine določijo v novem razmerju:

– v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela posameznih občin ustanoviteljic,

– če nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi,

– ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.

(3) Sredstva za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež.

Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo ostale občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico.

(4) Potni stroški se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

12. člen

(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.

(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.

13. člen

(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC

14. člen

Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.

15. člen

(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 14. člena odloka.

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradno glasilo ZSO, št. 15/2004 in 13/2008, Uradni list RS, št. 27/05 in 67/08, Uradno glasilo ZSO, št. 13/2004 in 9/2008, Uradni list RS, št. 45/08, Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/2004 in 9/2008, Uradno glasilo ZSO, št. 14/2004 in 9/2008, Uradni list RS, št. 136/04 in 83/08, Uradni list RS, št. 11/05 in 1/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 20/2004 in 8/2008).

17. člen

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po objavi zadnje od občin ustanoviteljic.

 

Št. 032-0002/2009

Gornji Grad, dne 17. decembra 2009

Župan

Občine Gornji Grad

Stanko Ogradi l.r.

Št. 007-10/2009

Ljubno, dne 3. decembra 2009

Županja

Občine Ljubno

Anka Rakun l.r.

Št. 007-13/2009

Luče, dne 23. decembra 2009

Župan

Občine Luče

Ciril Rosc l.r.

Št. 007-0011/2009

Mozirje, dne 7. decembra 2009

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

Št. 032-001/2006-2010-24

Nazarje, dne 15. decembra 2009

Župan

Občine Nazarje

Ivan Purnat l.r.

Št. 007-0001/2009-11

Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

Št. 034-0004/2009-1

Solčava, dne 18. decembra 2009

Župan

Občine Solčava

Alojz Lipnik l.r.

Št. 015-03-002/2009

Šmartno ob Paki, dne 22. decembra 2009

Župan

Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek l.r.

Št. 015-02-0008/2004-101

Velenje, dne 22. decembra 2009

Župan

Mestne občine Velenje

Srečko Meh l.r.