New Page 2

Na podlagi 16. in 111. člena Statuta Občine Nazarje (UG ZSO, št. 2/2011-UPB1) je Občinski svet Občine Nazarje na 14. redni seji, dne 14. 6. 2012 sprejel

SPREMEMBO STATUTA

Občine Nazarje

1. člen

Besedilo 115. člena se spremeni in se po novem glasi:

»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem glasilu slovenskih občin se objavijo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«

2. člen

Ta Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

Datum:14. junij 2012

ŽUPANJA OBČINE NAZARJE

Številka: 032-0005/2010-14

Majda PODKRIŽNIK, univ. dipl. ekon., l.r.