New Page 1

Na podlagi 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in 32. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) sprejemam

 

S K L E P 

o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU19 

 

1. člen 

 

(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

 

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU19 (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU19 (Uradni list RS, št. 53/15) ter začne postopek priprave SD OPPN.

 

2. člen 

 

(območje in predmet načrtovanja) 

 

(1) Območje SD OPPN obsega del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki se nahaja v k.o. Nedelica in leži vzhodno od javne poti Lendavski grad J-Turnišče oziroma obsega enoto urejanja prostora TU17 in del enote urejanja prostora TU19 iz Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09, 62/11, 83/12 in 6/17).

(2) Površina območja SD OPPN meri 4,6 ha.

(3) Območje SD OPPN se lahko v času postopka priprave SD OPPN naknadno še spremeni.

(4) S SD OPPN se bodo na novo določili prostorski izvedbeni pogoji glede prometne ureditve, lege in velikosti stavb ter posledično tudi parcelacije.

(5) S SD OPPN se bo spremenil in dopolnil tako grafični, kot tudi tekstualni del OPPN.

 

3. člen 

 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.

 

4. člen 

 

(vrsta postopka) 

 

V skladu s 123. členom ZUreP-2 se SD OPPN pripravi in sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za pripravo in sprejetje OPPN.

 

5. člen 

 

(rok za pripravo SD OPPN) 

 

Roki za pripravo SD OPPN so določeni v pogodbi za izdelavo SD OPPN.

 

6. člen 

 

(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 

 

(1) Nosilci urejanja prostora:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,

– JP Varaš d.o.o., Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče,

– Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

(2) Drugi udeleženci:

– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

7. člen 

 

(načrt vključevanja javnosti) 

 

Javnost se v postopek vključi v času oblikovanja izhodišč za pripravo SD OPPN in v času javne razgrnitve ter javne obravnave.

 

8. člen 

 

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 

 

(1) Za pripravo SD OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

(2) Pripravo SD OPPN v celoti financira Občina Turnišče.

 

9. člen 

 

(objava in uveljavitev) 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Turnišče.

 

Št. 3505-1/0219

Turnišče, dne 7. junija 2019

Župan 

Občine Turnišče 

Borut Horvat