New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 7. redni seji dne 26. 2. 2004 sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Bloke za leto 2004

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna.

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2004

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

303,280.447,37

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

137,519.000,00

70 DAVČNI PRIHODKI

115,375.000,00

700 Davki na dohodek in dobiček

78,822.000,00

703 Davki na premoženje

21,321.000,00

704 Domači davki na blago in

 

storitve

15,232.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI

22,144.000,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

4,561.000,00

711 Takse in pristojbine

941.000,00

712 Denarne kazni

74.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7,500.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

9,068.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI

8,180.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

180.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in

 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev

8,000.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

147,619.092,00

740 Transferni prihodki iz drugih

 

javnofinančnih institucij

147,619.092,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

302,840.924,78

40 TEKOČI ODHODKI

47,525.346,78

400 Plače in drugi izdatki

 

zaposlenim

12,500.800,00

401 Prispevki delodajalcev za

 

socialno varnost

1,714.482,00

402 Izdatki za blago in storitve

31,401.428,60

403 Plačila domačih obresti

22.000,00

409 Rezerve

1,886.636,18

41TEKOČI TRANSFERI

108,282.522,00

410 Subvencije

5,000.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

30,600.000,00

412 Transferi neprofitnim

 

organizacijam in ustanovam

2,029.722,00

413 drugi domači tekoči transferi

70,652.800,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

130,271.056,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

130,271.056,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

16,762.000,00

430 Investicijski transferi

16,762.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 

(I.-II.)

439.522,59

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

299.200,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

299.200,00

441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb

299.200,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-299.200,00

C) RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA

150.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA

150.000,00

550 Odplačila domačega dolga

150.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

 

SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

140.322,59

X. NETO ZADOLŽEVANJE

 

(VII.-VIII.)

-150.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

-589.522,59

   

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

3. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse, prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture in drugi prihodki, ki jih določi občina.

4. člen

Župan odloča o prerazporeditvi porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

6. člen

Proračunske rezerve, oblikovane po ZJF se v letu 2004 oblikujejo v višini 0,2% doseženih prihodkov v letu 2004.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi obvestili obvesti občinski svet.

7. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina na podlagi 85. člena ZJF lahko zadolži največ do višine 5% sprejetega proračuna za leto 2004.

8. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 031-2/04

Nova vas, dne 26. februarja 2004.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.