New Page 1

Svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel

S K L E P

o vključitvi v območno razvojno partnerstvo za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije

I.

Občina Rečica ob Savinji se vključuje v območno razvojno partnerstvo za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije.

II.

Svet Občine Rečica ob Savinji pooblašča župana Občine Rečica ob Savinji za podpis Pogodbe o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 4/2007-9.1

Rečica ob Savinji, dne 29. marca 2007

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.