New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVIUPB5 (Uradni list RS, št. 16/07), Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 53/07), 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) sta Občinski svet Občine Mozirje na 14. redni seji dne 22. 12. 2020 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 14. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejela

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

 

1. člen 

 

Drugi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje (Uradni list RS, št. 40/08, 1/10, 75/12) se spremeni tako, da se glasi: »OE Vrtec Mozirje opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in prilagojen program za predšolske otroke v dveh notranjih organizacijskih enotah.«.

 

2. člen 

 

Vse ostale določbe Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ostanejo nespremenjene.

 

3. člen 

 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, ko ga sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.

Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.

 

Št. 007-0001/2020-19

Rečica ob Savinji, dne 17. decembra 2020

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik 

 

Št. 014-0005/2020

Mozirje, dne 22. decembra 2020

 

Župan 

Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik