New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 14. seji dne 6. 6. 2017 sprejel

 

O B V E Z N O   R A Z L A G O 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana 

 

1. člen 

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 82/14 in 86/15 – v nadaljnjem besedilu: Odlok) je treba drugi odstavek b) točke 33. člena razumeti tako, da v kolikor ne obstaja izrazita linija obstoječih objektov ob uličnem nizu oziroma so obstoječi objekti različno odmaknjeni od ceste, se lahko nove objekte locira v različni oddaljenosti od ceste s tem, da se povzame odmik enega izmed obstoječih objektov na isti strani ulice.

 

2. člen 

 

Prilogo 1: Nezahtevni, enostavni in začasni objekti (v nadaljnjem besedilu: Priloga 1) Odloka je treba razumeti tako, da se na območjih posameznih podrobnejših namenskih rab poleg naštetih začasnih objektov v točki o) Priloge 1 lahko postavljajo tudi drugi začasni objekti, ki jih ni navedenih v tej točki Priloge 1, saj trenutno veljavna Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) začasnih objektov več ne opredeljuje.

 

3. člen 

 

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 14-14/2017 OS

Velika Polana, dne 6. junija 2017

 

Župan 

Občine Velika Polana 

mag. Damijan Jaklin l.r.