New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 14/15-ZIPRS1415-D in 55/15-ZFisP; v nadaljevanju ZJF) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10), je Občinski svet Občine Žetale na 6. redni seji, dne 8.12.2015   sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽETALE ZA LETO 2015

(REBALANS 2)

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  14/15, št. 29/15.)  se spremeni  2. člen tako, da se glasi:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2015-Rebalans 2

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.014.395

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

955.872

70 DAVČNI PRIHODKI

899.867

700 Davki na dohodek in dobiček

861.362

703 Davki na premoženje

23.870

704 Domači davki na blago in storitve

14.635

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

56.005

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

27.570

711 Takse in pristojbine

1.100

712 Denarne kazni

6.240

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.550

714 Drugi nedavčni prihodki

11.545

72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

2.500

73 PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.056.023

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

314.843

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

741.180

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.189.215

40 TEKOČI ODHODKI

447.377

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

87.600

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.130

402 Izdatki za blago in storitve

266.457

       403 Plačila domačih obresti

23.990

409 Rezerve

56.200

41 TEKOČI TRANSFERI

439.947

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

282.940

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

29.027

413 Drugi tekoči domači transferi

127.980

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.275.681

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.275.681

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

26.210

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

2.700

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

23.510

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-174.820

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2015-Rebalans 2

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2015-Rebalans 2

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

210.000

50 ZADOLŽEVANJE

210.000

500 Domače zadolževanje

210.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

71.630

55 ODPLAČILO DOLGA

71.630

550 Odplačilo domačega dolga

71.630

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

36.450

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

138.370

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

174.820

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

36.450

 

2. člen

Spremeni in dopolni se prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:

Proračunska rezerva za leto 2015 se oblikuje v višini 56.200 EUR.

1.   Sredstva rezerv  Občine Žetale v višini 8.165 EUR za sanacijo po naravnih nesrečah

2.   Sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 48.035 EUR za sanacijo zemeljskih plazov na občinskih cestah.  

 

3. člen

Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2015 sta sestavni del tega odloka.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0006/2015-4

Žetale, dne  8. decembra 2015                                                                             

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan