New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0043/2007-41/04 

Datum:    10.4.2007

 
 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002, 108/2003, 77/2004, 72/2005 in 21/2006) sklicujem  

 
6. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 25.4.2007 ob 16.00 uri
v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj,  Slovenski trg 1 z naslednjim
 
 

DNEVNIM  REDOM :

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.3.2007 in Poročilo o izvršitvi sklepov

2. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3. Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj - predlog (gradivo A, B)

4.Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2006 – predlog (gradivo A,B,C,D,E,F,G,H)

5. Odlok o območjih krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj – osnutek (gradivo)

6. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj - predlog

7. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. – predlog (gradivo)

8. Sklep o plačah občinskih funkcionarjev, članov svetov krajevnih skupnosti in nagradah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - osnutek

9.  Letni program športa

10. Moratorij na podeljevanju koncesij na primarni ravni v Mestni občini Kranj (gradivo)

11. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu

12. Premoženjske zadeve

13. Kadrovske zadeve

14. Poročilo Gasilsko reševalne službe Kranj

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 
 

                                                                                          Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                         Ž U P A N