New Page 2

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/00 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), sedmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 28/11 uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/1999, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 9. redni seji dne 30. 6. 2011 sprejel

O D L O K

o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

S tem odlokom se ureja prodajo blaga zunaj prodajaln, to je prodajo blaga na premični stojnici, prodajo s prodajnim avtomatom, potujočo prodajalno in prodajo na tržnicah in sejmiščih v Občini Ajdovščina, izvajanje javne službe urejanja in vzdrževanja javnih tržnic in sejmišč, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo za izvajanje javne službe, pogoje uporabe javnih tržnic in sejmišč, vire financiranja in obračun storitev javne službe, obveznosti uporabnikov in javnega podjetja, nadzor nad izvajanjem dejavnosti ter kršitve določb tega odloka in sankcije zanje.

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja trgovino in v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.

2. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

3. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, tržnega reda in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.

4. člen

Prodaja blaga na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati ali s potujočo prodajalno se na območju Občine Ajdovščina opravlja praviloma na javnih površinah, ki so v lasti ali upravljanju Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina).

V upravičenih primerih lahko občina dovoli prodajo tudi na drugih zemljiščih.

V primerih iz prvega odstavka tega člena mora prodajalec pridobiti pisno soglasje občine, s katerim občina določi prostor in časovni termin prodaje blaga.

V primerih iz drugega odstavka tega člena mora prodajalec pridobiti:

– pisno soglasje občine, s katerim občina soglaša s prodajo izven javnih površin, ki so v njeni lasti ali upravljanju,

– pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca tega zemljišča, v katerem je določen prostor in časovni termin prodaje blaga.

Soglasja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena občina lahko izda za daljše časovno obdobje, vendar največ za eno leto, lahko pa ga izda tudi za občasno ali posamično prodajo.

Za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov in živil na lastni kmetiji ni potrebno pridobiti soglasij iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. Za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov in živil izven lastne kmetije pa mora prodajalec pridobiti le pisno soglasje lastnika ali upravljavca zemljišča, to je soglasje iz tretjega odstavka tega člena, oziroma soglasje iz druge alineje četrtega odstavka tega člena.

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, bolšja tržnica, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.

5. člen

V vlogi za pridobitev soglasja občine iz tretjega odstavka prejšnjega člena in iz prve alineje četrtega odstavka prejšnjega člena mora prodajalec izkazati upravičenost do prodaje blaga na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati ali s potujočo prodajalno. Vlogo mora občini oddati najmanj 10 dni pred začetkom nameravane prodaje, z izjemo vloge za pridobitev soglasja za prodajo hitro pokvarljivega sezonskega blaga, ki jo mora prodajalec oddati najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje. V vlogi mora navesti:

– vrsto blaga, ki se bo prodajala,

– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala (naslov, parcelna številka in podobno),

– časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje).

Vlogi mora prodajalec priložiti:

– izpis upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo,

– dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

– dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz osebnega dopolnilnega dela,

– izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran kot poslovni subjekt,

– ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje pravico prodajalca do prodaje blaga zunaj prodajaln.

V primeru, da se namerava prodaja opravljati na površinah izven javnih površin v lasti ali upravljanju občine, mora prodajalec priložiti tudi pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca takšnega zemljišča iz druge alineje četrtega odstavka prejšnjega člena.

Občina lahko odreče izdajo soglasja zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, oziroma zaradi drugih utemeljenih razlogov. Če je predlagana površina v kraju, kjer se že nahaja urejena tržnica ali sejmišče, se soglasja za prodajo s premično stojnico izven teh površin praviloma ne izda.

V naseljih, kjer obstaja manjša ugodnost v zvezi s pridobivanjem dohodka, in že posluje stalno locirana prodajalna za prodajo enakega ali podobnega blaga, kot ga namerava prodajati prodajalec, se pri odločanju o izdaji soglasja za prodajo, upošteva tudi to okoliščino.

6. člen

Pri prodaji blaga na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati ali s potujočo prodajalno, lahko občina za uporabo javnih površin prodajalcem zaračuna najemnino za najem zemljišča.

7. člen

Bolšja tržnica, na kateri se prodaja starine, rabljene predmete, lahko pa tudi rokodelske in umetniške izdelke, posluje praviloma vsako tretjo soboto v mesecu na Trgu prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Na bolšji tržnici se najemnine ne zaračuna.

8. člen

Prodajalec mora po končanem obratovalnem času poskrbeti za to, da za sabo pospravi in počisti svoj prodajni prostor.

9. člen

Alkohola in tobačnih izdelkov ni dovoljeno prodajati s prodajnimi avtomati, razen če ni zagotovljen ustrezen nadzor nad prodajo teh izdelkov.

3. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

10. člen

Urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč je izbirna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki obsega urejanje in vzdrževanje objektov in naprav na javnih tržnicah in sejmiščih, zagotavljanje pogojev za poslovanje javnih tržnic in sejmišč ter opravljanje drugih nalog v zvezi s poslovanjem na javnih tržnicah in sejmiščih.

Javno službo na javnih tržnicah in sejmiščih v Občini Ajdovščina opravlja javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: javno podjetje).

4. OBJEKTI IN NAPRAVE

11. člen

Javne tržnice in sejmišča so objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe.

Javna tržnica (v nadaljevanju: tržnica) se nahaja v Ajdovščini med rimskima stolpoma in stavbo z naslovom Lokarjev drevored 10 ter na Trgu prve slovenske vlade.

Sejmišče se nahaja na zahodnem delu Ajdovščine, na območju med Goriško cesto in nogometnim stadionom.

Župan lahko določi tržnico ali sejmišče tudi na drugih lokacijah v občini.

Tržnica in sejmišče obsegata tržno površino, na kateri so locirani prodajni prostori, ki morajo biti ustrezno označeni.

12. člen

Infrastrukturni objekti in naprave, ki so v lasti občine, se zaradi opravljanja javne službe prenesejo javnemu podjetju s pogodbo, katere priloga je seznam teh objektov in naprav iz registra osnovnih sredstev občine.

5. POGOJI UPORABE TRŽNICE IN SEJMIŠČA

13. člen

Tržnica in sejmišče imata tržni red, ki ga na podlagi določil tega odloka določi javno podjetje in potrdi župan. Tržni red določa: pogoje za dodelitev prodajnega prostora, način dodelitve prodajnega prostora, obratovalni čas tržnice, oziroma sejmišča, načrt razporeditve prodajnih prostorov, pravice in dolžnosti javnega podjetja, obveznosti prodajalcev, ureditev prodajnih prostorov, določila glede vzdrževanje reda in čistoče in druga določila, pomembna za nemoteno delovanje tržnice, oziroma sejmišča.

14. člen

O dodelitvi prodajnega prostora na tržnici ali sejmišču odloča javno podjetje.

V vlogi za dodelitev mora zainteresirani prodajalec navesti vrsto blaga, ki ga namerava prodajati in priložiti dokazila iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.

Javno podjetje lahko prodajni prostor dodeli prodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, določene s tržnim redom, in če razpolaga s prostim prodajnim prostorom na želeni lokaciji.

15. člen

Tržni red, skupaj s cenikom storitev in z urnikom obratovalnega časa, mora biti izobešen na vidnem mestu na tržnici, oziroma sejmišču.

16. člen

Na tržnici se prodaja predvsem kmetijske pridelke in živila, gozdne sadeže, zelišča, cvetje, izdelke domače in umetne obrti, tekstilne izdelke in obutev. Na tržnici ni dovoljena prodaja živih živali.

Na sejmišču se prodaja žive živali.

17. člen

Pri prodaji na tržnici imajo prednost:

– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in drugi posamezniki, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke,

– kmetijska gospodarstva, ki prodajajo kmetijske pridelke in živila lastne proizvodnje ali kmetijske pridelke in živila iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

– posamezniki, ki prodajajo gozdne sadeže in zelišča ter izdelke iz osebnega dopolnilnega dela.

18. člen

Prodajalci na tržnici oziroma na sejmišču so stalni in občasni.

Stalni prodajalci so tisti, ki prodajo opravljajo skozi vse leto ali vsaj po tri mesece v letu skupaj. Drugi prodajalci so občasni.

Javno podjetje dodeli stalnim prodajalcem prodajne prostore s pisno pogodbo za določeno obdobje, občasnim prodajalcem pa prodajne prostore dodeli dnevno z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor in ko prodajalec plača ceno storitev javne službe.

V primeru večjega števila zainteresiranih potencialnih prodajalcev lahko javno podjetje izvede natečaj za oddajo prodajnih prostorov.

Občasni prodajalci si lahko rezervirajo prost prodajni prostor za določen čas le v primeru, če ima javno podjetje na razpolago proste prodajne prostore.

19. člen

Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega prodajnega prostora do ure, določene v tržnem redu, lahko javno podjetje za tisti dan na ta prodajni prostor razporedi drugega prodajalca. Plačanega zneska cene storitev javne službe za tisti dan javno podjetje ne vrača.

20. člen

Razporeditev prodajnih prostorov in opreme na tržnici in sejmišču mora zagotavljati varno gibanje kupcev in prodajalcev ter varno ravnanje z blagom.

21. člen

Tržnica posluje od ponedeljka do sobote.

Obutev, oblačila, posteljno in kuhinjsko perilo ter ostale tekstilne izdelke se na tržnici prodaja le enkrat tedensko, in sicer vsak četrtek.

Izdelke domače in umetne obrti, galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov (lesni, usnjeni, usnjeno – papirni izdelki, izdelki iz plastičnih mas in podobno) in knjige, se prodaja ob četrtkih in sobotah.

Sejmišče posluje vsak četrtek.

6. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

22. člen

Javna služba se financira iz naslednjih virov:

– prihodki od plačil prodajalcev (uporabnikov) za opravljene storitve,

– sredstva proračuna občine,

– dotacije in donacije,

– drugi viri.

23. člen

Cenik za opravljanje storitev javne službe predlaga javno podjetje, potrdi pa ga občina. Javno podjetje predloži cenik v potrditev enkrat letno, oziroma ob vsaki spremembi cen.

24. člen

Cena storitev javne službe se določi na podlagi dejanskih stroškov, ki zajemajo predvsem: stroške dela, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja in stroške v zvezi z uporabo javne infrastrukture.

25. člen

Stalni prodajalci morajo ceno storitev javne službe plačati v rokih, ki so navedeni v pogodbi o dodelitvi prodajnega prostora.

Občasni prodajalci ceno storitev javne službe plačujejo dnevno vnaprej, oziroma mesečno vnaprej do 5. v mesecu za tekoči mesec.

7. OBVEZNOSTI PRODAJALCEV

26. člen

Prodajalec je dolžan spoštovati določila tržnega reda.

Prodajalec se je dolžan korektno obnašati do drugih prodajalcev, kupcev in delavcev javnega podjetja.

Prodajalec ne sme samovoljno širiti, niti spreminjati lokacije svojega prodajnega prostora.

Prodajalec ne sme svojega prodajnega prostora oddati drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani javnega podjetja.

Prodajalec zaradi zagotavljanja neoviranega prehoda ne sme postavljati svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori.

27. člen

Prodajalec je dolžan vzdrževati red in čistočo na svojem prodajnem prostoru in sproti odstranjevati odpadke. Če prodajalec odpadkov ne odstranjuje sproti, jih odstrani javno podjetje na stroške prodajalca.

Prodajalec ne sme skladiščiti blaga ali opreme na tržnih površinah.

Prodajalec je po končani prodaji dolžan za seboj pospraviti prodajni prostor in odstraniti svojo opremo in blago, skupaj s prodajno embalažo. V nasprotnem primeru odstranitev opravi javno podjetje na stroške prodajalca.

28. člen

Tržno opremo in naprave si lahko prodajalec izposodi v obratovalnem času tržnice ali sejmišča za namene prodaje, za kar javno podjetje vodi posebno evidenco. Prodajalec mora po končanem obratovalnem času izposojeno opremo in naprave očiščene vrniti javnemu podjetju. V primeru, da jih izgubi ali poškoduje, mora plačati vso nastalo škodo.

29. člen

Prodajalec je dolžan redno plačevati storitve javne službe in javno podjetje obveščati o okvarah in poškodbah na javni infrastrukturi.

8. OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA

30. člen

Javno podjetje ima pri izvajanju javne službe, poleg ostalih nalog, ki mu jih v okviru storitev javne službe nalaga ta odlok, še naslednje obveznosti:

– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe,

– upoštevati tehnične, sanitarne ter druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,

– gospodariti z infrastrukturo kot dober strokovnjak,

– oddajati prodajne prostore in opremo v skladu z določili tega odloka in v skladu s tržnim redom,

– redno zaračunavati stroške storitev javne službe po veljavnem ceniku,

– izterjevati neplačane zapadle terjatve,

– skrbeti za čistočo in urejenost tržnice ter sejmišča, opreme in naprav ter manipulativnih površin,

– pregledovati ustreznost dokumentacije, ki jo morajo imeti prodajalci za prodajo na tržnici ali sejmišču,

– skrbeti za navzočnost veterinarske službe na sejmišču,

– voditi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajni prostor,

– skrbeti za vzdrževanje in posodabljanje opreme in naprav,

– v primeru prodaje neprimernega ali nedovoljenega blaga nemudoma obvestiti pristojno inšpekcijsko službo.

31. člen

Kadar v obratovalnem času tržnice na Trgu prve slovenske vlade v Ajdovščini poteka v Dvorani prve slovenske vlade prireditev, mora javno podjetje oddati prodajne prostore tako, da lahko zagotovi neoviran dostop do dvorane, in sicer za pešce, za servisna ter za intervencijska vozila.

V ta namen mora občina vnaprej obvestiti javno podjetje o urniku prireditev v Dvorani prve slovenske vlade.

32. člen

Javno podjetje mora občini dostaviti letno poročilo o poslovanju v preteklem letu, ki izkazuje predvsem višino prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in višino odhodkov po posameznih namenih. Letno poročilo dostavi najkasneje do konca meseca marca za preteklo leto.

Javno podjetje mora na zahtevo občini predložiti tudi poročilo o stanju na javni infrastrukturi, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih.

33. člen

Javno podjetje lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem zaradi kršitev določil tržnega reda in zaradi neplačevanja storitev javne službe.

Javno podjetje mora prepovedati prodajo prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za prodajo na tržnici ali sejmišču.

9. NADZOR

34. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektorat Občine Ajdovščina.

Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške. Za vodenje postopka in izdajo odločb v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.

10. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek javno podjetje, če:

– ne skrbi za čistočo in urejenost tržnice ter sejmišča, opreme in naprav ter manipulativnih površin (sedma alineja prvega odstavka 30. člena tega odloka),

– odda prodajne prostore tako, da ni zagotovljen neoviran dostop do dvorane, in sicer za pešce, za servisna ter za intervencijska vozila (prvi odstavek 31. člena tega odloka).

Z globo 200 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba javnega podjetja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

36. člen

Prodajalec stori prekršek, če:

– ne pospravi in počisti za seboj svojega prodajnega prostora po končanem obratovalnem času (8. člen tega odloka),

– samovoljno širi ali spreminja lokacijo svojega prodajnega prostora (tretji odstavek 26. člena tega odloka),

– svoj prodajni prostor odda drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani javnega podjetja (četrti odstavek 26. člena tega odloka),

– postavlja svoje blago ali embalažo na prehode med prodajnimi prostori (peti odstavek 26. člena tega odloka),

– ne vzdržuje reda in čistoče na svojem prodajnem prostoru in ne odstranjuje odpadkov sproti (prvi odstavek 27. člena tega odloka), in se zanj kaznuje z globo 1.000 EUR, v primeru, da gre za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo 200 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

11. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

37. člen

Občina sklene z javnim podjetjem pogodbo o načinu uporabe infrastrukturnih objektov in naprav iz 11. člena tega odloka v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.

38. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o tržnem redu v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/03, 81/04, 14/06).

39. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 301-09/2010

Ajdovščina, dne 30. junija 2011

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.