New Page 2

Na  podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),  32. in 33. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819) in 64. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016 IN 27/2017) je župan Občine  Veržej sprejel 

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE VERŽEJ V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2018

 

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Veržej v obdobju 1. januarja do 31. marca 2018 oz. do sprejetja poračuna Občine Veržej za leto 2018. 

 

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2017.

Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

3. člen

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

 

4. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.

 

5. člen

Ta sklep začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2017-36

Datum: 21.12.2017

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan