New Page 1

 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 5. in 18. člena Statuta občine Kungota (Ur.l. RS, št. 12/04 in 18/07 ter MUV št. 13/08) je Občinski svet občine Kungota na svoji 16. redni seji, dne 27. maja 2009 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

 

Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku, priznanjih in nagradah v Občini Kungota

 

 

1. člen

 

 

V 6. členu v četrti alineji se črta beseda »svečanih«

 

 

2. člen

 

 

V 10. členu se spremeni besedna zveza »občinskemu uradu« v besedno zvezo »občinski upravi«

 

 

3. člen

 

 

V 11. členu se v prvem odstavku spremeni besedna zveza

 

 

»občinskemu uradu« v besedno zvezo »občinski upravi«

 

 

4. člen

 

 

V 12. členu se kot tretja alineja doda: »- Klopotčev festival v Spodnji Kungoti v mesecu juliju«

 

 

In se doda odstavek: »Občinski prazniki, navedeni v alinejah prvega odstavka tega člena, se organizirajo v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme župan«

 

 

5. člen

 

 

V 15. členu se doda alineja »-pisno priznanje Občine Kungota

 

 

«

 

 

6. člen

 

 

V 16. členu se v drugem odstavku spremeni besedna zveza »komisije za volitve in imenovanja« v besedno zvezo »komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«

 

 

7. člen

 

 

17. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:

 

 

»Učencem, ki so vseh devet razredov osnovne šole dosegali odlične rezultate se na predlog ravnatelja podeli Perlachova značka. Perlachovo značko podeljuje župan ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja.«

 

 

8. člen

 

 

V 18. členu se v tretjem odstavku črta beseda »svečani« V četrtem odstavku pa se besedna zveza »komisije za volitve in imenovanja« v besedno zvezo »komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«

 

 

9. člen

 

 

V 19. členu se besedna zveza »priznanje občine« spremeni v besedno zvezo »pisno priznanje Občine Kungota«

 

 

10. člen

 

 

V 21. členu se prvi stavek prvega odstavka črta in se nadomesti s stavkom: »Z globo 215 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:«

 

 

V 21. členu se v drugem in tretjem odstavku besedna zveza »denarna kazen« zamenja z besedo »globa«.

 

 

V drugem odstavku 21. člena se 15.000 SIT spremeni v 65 EUR.

 

 

V tretjem odstavku 21. člena se 10.000 SIT spremeni v 50 EUR.

 

 

11. člen

 

 

Spremembe odloka se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

Številka: 007-04/2009

 

 

Datum: 27. maj 2009

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.