Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99 in 18/00), je občinski svet na svoji 4. redni seji, dne 24. marca 2003, sprejel naslednji
 
SKLEP
 
 
o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Rače - Fram.
 
 
1. člen
 
Občinski svet občine Rače - Fram določi upravljalca izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Rače - Fram in sicer Javno podjetje Nigrad d.d., Maribor, od vključno 25. marca 2003 do preklica.
 
2. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 25. marca 2003 dalje.
 
 
Župan
Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/4-2003-34
Datum: 25. marec 2003