New Page 2

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/98, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,  št. 4/2002 in 4/2003) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010),  je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji  2. redni seji dne 14. 12. 2010  sprejel naslednji

S K L E P

O vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011

 

1.     člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011 znaša  0,000808 €/m2 mesečno.

 

2.     člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2011.

 

Številka: 032-06/2010-08

Datum:   14. 12. 2010

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.