I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (1998)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Fram v občini Rače-Fram
MUV
2/1998
12.02.1998
2.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram za leto 1998
MUV
2/1998
12.02.1998
3.
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Rače - Fram
MUV
5/1998
28.03.1998
4.
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 1998 v občini Rače - Fram
MUV
5/1998
28.03.1998
5.
Sklep o plačilu komunalnega prispevka - sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Rače - Fram
MUV
5/1998
28.03.1998
6.
Sklep o imenovanju predsednika občinskega sveta občine Rače - Fram
MUV
5/1998
28.03.1998
7.
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 1998
MUV
6/1998
10.04.1998
8.
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Rače-Fram za leto 1997
MUV
6/1998
10.04.1998
9.
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
6/1998
10.04.1998
10.
Odlok o grbu in zastavi občine Rače-Fram
MUV
10/1998
30.05.1998
11.
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
14/1998
15.07.1998
12.
Pravilnik za vrednotenje športnih programov in objektov v občini Rače-Fram
MUV
14/1998
15.07.1998
13.
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Novice
MUV
14/1998
15.07.1998
14.
Sklep o določitvi ekonomske cene in dnevnega stroška živil v OŠ Rače in OŠ Fram - enota vrtec
MUV
14/1998
15.07.1998
15.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000, in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990, za območje občine Rače-Fram, v letu 1998, urbanistična zasnova naselja Fram
MUV
16/1998
31.08.1998
16.
-popravek
MUV
22/1998
22.10.1998
17.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000, in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990, za območje občine Rače-Fram, v letu 1998, urbanistična zasnova naselja Rače
MUV
16/1998
31.08.1998
18.
-popravek
MUV
17/1998
15.09.1998
19.
Pravilnik o postopku za izbiro športnih in drugih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna občine Rače-Fram
MUV
17/1998
15.09.1998
20.
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
17/1998
15.09.1998
21.
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Rače-Fram
MUV
18/1998
21.09.1998
22.
Sklep o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti Rače za redne volitve v svet krajevne skupnosti
MUV
18/1998
21.09.1998
23.
Sklep o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti Fram za redne volitve v svet krajevne skupnosti
MUV
18/1998
21.09.1998
24.
Dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov in objektov v občini Rače-Fram
MUV
18/1998
21.09.1998
25.
Odlok o zazidalnem načrtu za proizvodno cono i - 5 v Račah
MUV
22/1998
22.10.1998
26.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 1998
MUV
23/1998
17.11.1998
27.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Rače-Fram
MUV
23/1998
17.11.1998
28.
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v občini Rače-Fram
MUV
23/1998
17.11.1998
29.
Sklep o delni povrnitvi stroškov za lokalne volitve v občini Rače-Fram
MUV
23/1998
17.11.1998
30.
Poročilo občinske volilne komisije o rezultatih volitev župana v občini Rače-Fram
MUV
27/1998
08.12.1998
31.
Poročilo občinske volilne komisije o rezultatih volitev za člane občinskega sveta občine Rače-Fram
MUV
27/1998
08.12.1998
32.
Poročilo občinske volilne komisije o rezultatih volitev za člane sveta KS Fram
MUV
27/1998
08.12.1998
33.
Poročilo občinske volilne komisije o rezultatih volitev za člane sveta KS Rače
MUV
27/1998
08.12.1998
34.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače-Fram
MUV
29/1998
11.12.1998
35.
Odlok o turistični taksi v občini Rače-Fram
MUV
29/1998
11.12.1998
36.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače
MUV
29/1998
11.12.1998
37.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram
MUV
29/1998
11.12.1998
38.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 1998
MUV
29/1998
11.12.1998
39.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999 v občini Rače-Fram
MUV
29/1998
11.12.1998
40.
Sklep o ukinitvi javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
29/1998
11.12.1998

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije