New Page 1

Št. 405-05/04-1

Ob-3682/15

 

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 99/15) Občina Loški Potok objavlja

 

Javni razpis

za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso

 

1. Koncedent: Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

2. Predmet koncesije: oskrba več objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso. Koncesija obsega:

– gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nada­ljevanju infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje;

– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja;

– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno pre­vzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega vzdrževanja;

– zavarovanje infrastrukture;

– zaračunavanje storitve proizvodnje in distribucije toplote uporabnikom;

– PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo zago­tovi koncesionar na svoje stroške.

Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (mo­del projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest).

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledar­skega leta 2016, v katerem bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela spomladi 2016 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2016/2017, ko mora koncesionar pridobiti uporabno do­voljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost iz­vajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter zaračuna­vanja toplote in distribucije toplote uporabnikom 15 let, z začetkom v letu 2016.

4. Območje izvajanja koncesije: območje je defini­rano v projektni nalogi in je del razpisne dokumentacije.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagota­vlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opra­vljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,

– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in distribucije toplote,

– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministr­stva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi ne­povratna sredstva v ta namen,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega inte­resa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobiva­njem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz­bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevana jamstva,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem konce­sije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo­rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih or­ganizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:

– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite­tno opravljanje storitev,

– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošteva­nje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesij­ske dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske de­javnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,

– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.

7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumen­taciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionar­ja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povpreč­na cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse vlo­ge, ki bodo dostavljene do 26. 1. 2016 do 10.30, na naslov koncedenta.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 26. 1. 2016 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Loški Potok.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 25. 3. 2016.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Loški Potok http://www.loski-Potok.si.

 

Občina Loški Potok