New Page 2
 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 35 in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 60. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) sta sprejela Občinski svet občine Ajdovščina na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99), na seji dne 26. 3. 2002 in Občinski svet občine Vipava na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) na seji dne 21. 3. 2002

 

O D L O K

 

o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 

S tem odlokom ustanavljata Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina in Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava (v nadaljevanju: ustanoviteljici) javni zavod Lavričeva knjižnica Ajdovščina (v nadaljevanju: javni zavod).

 

2. člen

 

Javni zavod se ustanavlja z razdružitvijo organizacijskih enot Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina na štiri samostojne zavode. Organizacijska enota Lavričeva knjižnica Ajdovščina se s tem odlokom ustanovi kot samostojni javni zavod.

 

Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je bil ustanovljen z odlokom o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št 7/91). Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod št. 1-1808-00.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

3. člen

 

Ime javnega zavoda je Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

 

Sedež javnega zavoda je v Ajdovščini, Cesta IV. prekomorske 1.

 

Javni zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic.

 

4. člen

 

Javni zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju občin Ajdovščina in Vipava.

 

Javni zavod ima organizacijsko enoto v Občini Vipava. Javni zavod lahko, na podlagi izkazanih potreb, v skladu s standardi in s soglasjem ustanoviteljic, ustanavlja organizacijske enote tudi v drugih naseljih.

 

V naseljih, kjer ni stalnih enot organizira javni zavod dejavnost z bibliobusom.

 

V soglasju z ustanoviteljicami lahko javni zavod opravlja knjižnično dejavnost tudi za območje drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.

 

Javni zavod je vključen v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.
 

Javni zavod se lahko povezuje v zvezo knjižnic in druga strokovna združenja, s predhodnim soglasjem ustanoviteljic.

 

5. člen

 

Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določajo zakoni in ta odlok.

 

Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

 

6. člen

 

Javni zavod je pravni naslednik organizacijske enote Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, Lavričeva knjižnica, in prevzame vse pravice in obveznosti te organizacijske enote.

 

7. člen

 

Javni zavod zastopa in predstavlja direktor, brez omejitev. Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun javnega zavoda v okviru dejavnosti zavoda, sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih da direktor.

 

8. člen

  Javni zavod uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm. Na obodu je izpisano: Lavričeva knjižnica Ajdovščina.
  Direktor knjižnice sprejme sklep o uporabi in hrambi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
 

III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

 

9. člen

 

Javni zavod opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo, ki zajema:

 

– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

 

– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

 

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

 

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

 

– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

 

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

 

– informacijsko opismenjevanje,

 

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

 

– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

 

V okviru javne službe opravlja javni zavod tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami:

 

– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,

 

– zbira obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,

 

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

 

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

 

Javni zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju javne službe in so: izdajanje knjig in drugih publikacij, prirejanje razstav in prireditev, raziskovanje na področju humanistike, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje in obratovanje objektov za kulturne prireditve.

 

Javni zavod lahko razširi ali spremeni dejavnost le v soglasju z ustanoviteljicami.

 

10. člen

 

Dejavnosti javnega zavoda se po standardni klasifikaciji uvrščajo v:

 

O/92.511 Dejavnost knjižnic,

 

O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,

 

O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,

 

DE/22.110 Izdajanje knjig,

 

DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,

 

DE/22.150 Drugo založništvo,

 

DE/22.220 Drugo tiskarstvo,

 

DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov,

 

DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,

 

G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,

 

G/52.500 Trgovina z rabljenim blagom,

 

G/52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,

 

K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,

 

K/71.402 Dejavnost videotek,

 

K/71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe,

 

K/72.300 Obdelovanje podatkov,

 

K/72.400 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami,

 

K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,

 

K/74.120 Računovodske in knjigovodske dejavnosti,

 

K/74.400 Oglaševanje,

 

K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,

 

K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,

 

M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.

 

IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

 

11. člen

 

Organi javnega zavoda so:

 

– direktor,

 

– svet zavoda.

 

12. člen

 

Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje javnega zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.

 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

Naloge direktorja so:

– načrtuje in organizira delo zavoda,

– sprejema strateški načrt, program dela in finančni načrt,

– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,

– sprejema kadrovski načrt in sistemizacijo delovnih mest,

– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

– sprejema druge akte, ki urejajo vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,

– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

– pripravi letno poročilo,

– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,

– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,

– skrbi za promocijo zavoda, trženje storitev in določa cene,

– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,

– zagotavlja obveščanje javnosti in delavcev,

– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,

– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu s predpisi,

– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,

– odloča o razporejanju delovnega časa,

– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev,

– imenuje delovne skupine za izvedbo določenih nalog,

– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, drugi predpisi in ta odlok.

K aktom iz druge, tretje, četrte, pete alinee in k cenam iz enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.

 

13. člen

 

Direktorja javnega zavoda imenuje svet javnega zavoda na podlagi javnega razpisa. Svet javnega zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot polovico ustanoviteljskega deleža in mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Strokovni delavci knjižnice glasujejo o mnenju tajno.

 

V primeru, da javni zavod opravlja knjižnično dejavnost tudi za druge občine po pogodbi, si mora svet pred imenovanjem direktorja pridobiti tudi mnenje te občine.

 

Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet javnega zavoda, izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje.

 

Če ustanoviteljici, občine pogodbenice in strokovni delavci zavoda ne dajo svojega soglasja oziroma mnenja v 60 dneh, se šteje, da so bila podana pozitivna soglasja oziroma mnenja.

 

Po pridobitvi soglasij in mnenj svet javnega zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.

 

Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi direktorja v imenu sveta javnega zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.

 

13.a člen

 

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan:

– če sam zahteva razrešitev,

– mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha delovno razmerje po zakonu,

– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

– če s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Svet zavoda mora pisno seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 60 dni izjavi.

Svet zavoda si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Če občini in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenja v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja oziroma mnenja pozitivna.

 

14. člen

 

Če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, imenuje svet javnega zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev knjižnice oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

 

15. člen

 

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 

– ima univerzitetno ali visoko izobrazbo, družboslovne ali humanistične usmeritve,

ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 2 letih po nastopu funkcije,  ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja knjižnično dejavnost
 

– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda,

 

– sposobnost za vodenje in organiziranje dela.

Če direktor ne opravi bibliotekarskega izpita v navedenem roku, mu preneha mandat z dnem izteka dvoletnega roka. Če direktor ne opravi bibliotekarskega izpita v navedenem roku, mu preneha mandat naslednji dan po preteku roka iz druge alineje prejšnjega odstavka.

 

Mandat direktorja traja pet let.

 

16. člen

  Svet javnega zavoda šteje šest članov, ki jih imenujejo oziroma izvolijo:
 

– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenujeta občinska sveta občin Ajdovščina in Vipava, vsak po enega,

 

– dva predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci javnega zavoda na neposrednih in tajnih volitvah,

 

– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje Občinski svet občine Ajdovščina, izmed bralcev, včlanjenih v knjižnico.

 

Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.

 

17. člen

 

Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

V sklepu o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje volilna komisija. Volilna komisija ima tri člane. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v javnem zavodu niso zaposlene.

 

18. člen

 

Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.

 

Predlogi kandidatov za svet javnega zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

19. člen

 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.

 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.

 

Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

20. člen

 

Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta in vodi sejo do izvolitve novega predsednika sveta.

 

Predsednik predstavlja in zastopa svet, podpisuje zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z direktorjem javnega zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.

 

V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik, ki ga izvoli svet na prvi seji.

 

Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov, o proceduralnih vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.

 

20.a člen

 

Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bi imenovan:

– če sam zahteva razrešitev,

– se ne udeležuje sej,

– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

– ne opravlja svojih nalog oziroma jih na opravlja strokovno.

Pobudo po drugi, tretji in četrti alinei lahko da svet javnega zavoda organu, ki člana imenuje oziroma izvoli.

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, po katerem je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

 

21. člen

 

Naloge sveta javnega zavoda so:

– nadzira zakonitost in poslovanje javnega zavoda,

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,

– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,

– imenuje in razrešuje direktorja,

– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter nadzira njihovo izvajanje,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju menja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja,

– ocenjuje delo direktorja,

– daje soglasje k cenam javnih kulturnih storitev,

– razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda in tajno glasovanje strokovnih delavcev,

– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,

– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in tem odlokom.

 

22. člen

 

(črtan)

   
 

V. SREDSTVA ZA DELO

 

23. člen

 

Javni zavod prevzame v upravljanje vse premoženje, prostore, opremo in knjižnično gradivo, s katerim je upravljala organizacijska enota Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina – Lavričeva knjižnica.

 

Ustanoviteljici preneseta premoženje iz prvega odstavka tega člena v upravljanje javnemu zavodu s posebno pogodbo, v kateri se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem s premoženjem ter lastništvo premoženja posamezne občine ustanoviteljice. Za uporabo prostorov, ki niso lastnina ustanovitelja, sklene pogodbo o najemu in uporabi z lastnikom prostorov javni zavod, s soglasjem ustanoviteljice, na območju katere so taki prostori. Javni zavod upravlja s premoženjem kot dober gospodar. Za upravljanje s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanoviteljicam.

 

24. člen

 

Sredstva za delo javnega zavoda so poleg premoženja iz 23. člena tega odloka še sredstva, ki jih javni zavod pridobi:

 

– iz proračunov občin ustanoviteljic,

 

– iz državnega proračuna,

 

– iz drugih javnih virov,

 

– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,

 

– s prodajo blaga in storitev na trgu,

 

– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva, določenimi z zakonom in statutom zavoda,

 

– iz drugih virov, v skladu z zakonom.

 

25. člen

 

Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, ki pokrivajo stroške za plače, materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme, zagotavljata občini ustanoviteljici. Letno pogodbo o financiranju skleneta ustanoviteljici in javni zavod na osnovi programa dela in finančnega načrta, ob upoštevanju zakonskih pogojev in standardov za izvajanje javne službe knjižnic.

 

Občini ustanoviteljici zagotavljata javnemu zavodu sredstva za knjižnično dejavnost po naslednjih kriterijih:

 

– stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka posamezna občina sama,

 

– skupne stroške, ki obsegajo predvsem materialne stroške in stroške dela povezane z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke, bibliobusa ter delovanjem skupnih služb, krijeta občini premosorazmerno s številom prebivalcev,

 

– nabavo knjižničnega gradiva sorazmerno številu prebivalcev.

 

26. člen

 

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet javnega zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.

 

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

27. člen

 

Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen. Za odločitve, ki vplivajo in imajo posledice na nepremičnine in knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, je potrebno soglasje ustanoviteljic.

 

Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.

 

Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

 

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

 

28. člen

 

Ustanoviteljici sta odgovorni za obveznosti javnega zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih javnemu zavodu zagotavljata za njegovo delo iz občinskih proračunov.

 

Ustanoviteljici krijeta primanjkljaj sredstev javnega zavoda le, če zavod dokaže, ustanoviteljici pa ugotovita, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in po sprejetem letnem programu financirata. Pri tem mora javni zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.

 

Ustanoviteljici bosta javnemu zavodu zagotavljali sredstva za delovanje, iz proračunov po pogodbi o financiranju, na podlagi usklajenega programa dela in letnega finančnega načrta.

 

29. člen

 

Ustanoviteljici imata do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:

 

– dajeta soglasje k kadrovskemu načrtu,

 

– odločata o statusnih spremembah zavoda, ustanavljanju organizacijskih enot in spremembah dejavnosti,

  – dajeta soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
 

– imenujeta predstavnike ustanovitelja in zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda,

 

– spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,

 

– dajeta soglasje k odločitvam o razpolaganju s premoženjem,

 

– in druge pravice in obveznosti določene z zakoni, drugimi predpisi in tem odlokom.

   

 

30. člen

 

(črtan)

   
 

31. člen

 

Javni zavod vsako leto pripravi program dela, finančni in kadrovski  načrt, letni program investicij in upravljanja s premoženjem in jih posreduje ustanoviteljicam. Javni zavod je dolžan predložiti ustanoviteljicam poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje dejavnosti z zaključnim računom za preteklo leto, do 28. februarja tekočega leta.

 

Javni zavod pripravi enkrat letno vsebinsko poročilo o izvajanju dejavnosti javne službe in drugih dejavnostih zavoda.

 

Javni zavod je dolžan dajati ustanoviteljicam druge podatke, potrebne za spremljanje poslovanja, izvajanja dejavnosti in v statistične namene.

 

VIII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA

 

32. člen

 

Javni zavod ima naslednje splošne akte:

– pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

– poslovnik knjižnice,

– druge splošne akte, ki jih sprejema v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

33. člen

 

Svet javnega zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta javnega zavoda in imenovanja strokovnega sveta, v skladu s tem odlokom, opravlja naloge sveta in strokovnega sveta dosedanji svet Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in strokovni svet organizacijske enote Lavričeva knjižnica.

 

34. člen

 

Do imenovanja direktorja javnega zavoda po tem odloku opravlja naloge direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Občinski svet občine Ajdovščina, za dobo šestih mesecev. Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poleg, nalog za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da se javni zavod registrira, uskladi organizacija dela, sprejme statut ter oblikujejo organi v skladu s tem odlokom.

 

35. člen

 

Javni zavod prevzame v delovno razmerje delavce Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, ki so opravljali knjižnično dejavnost v enoti Lavričeva knjižnica. O prevzemu ostalih delavcev sprejmejo dogovor vršilci dolžnosti direktorjev novih zavodov, nastalih iz Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, v soglasju z ustanoviteljem. V dogovoru o prevzemu delavcev se uredijo tudi razmerja, pravice in obveznosti v primeru reševanja presežnih delavcev.

 

Delavci uprave Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina opravljajo vse naloge vodenja, računovodske in tajniške naloge povezane z zaključkom delovanja Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, do njegove ukinitve oziroma izbrisa iz sodnega registra, in računovodske naloge za novoustanovljene zavode, dokler novoustanovljeni zavodi niso dokončno oblikovani, ne glede na to, v katerem zavodu imajo sklenjeno razmerje.

 

36. člen

 

Javni zavod prevzame premoženje in druga sredstva za delo, ki jih je uporabljala enota Lavričeva knjižnica v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in del premoženja in sredstev, s katerimi je upravljala uprava tega zavoda, na osnovi popisa in razdelitve premoženja in sredstev Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina med novoustanovljene javne zavode. Ustanoviteljici potrdita popis in razdelitev premoženja.

 

37. člen

 

Z vpisom novoustanovljenih javnih zavodov v sodni register in posebne registre preneha delovati zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in veljati odlok o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št. 7/91).

 

38. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

   
 

Št. 026/00-4/2002

 

Ajdovščina, dne 10. aprila 2002.

   
 

Župan

 

Občine Ajdovščina

 

Marjan Poljšak l. r.

   
 

Št. 02200-4/01

 

Vipava, dne 10. aprila 2002.

   
 

Župan

 

Občine Vipava

 

Ivan Princes l. r.

   

 

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2004) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

   
 

17. člen

  Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut javnega zavoda.
  Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati strokovni svet, njegove naloge prevzame svet javnega zavoda.
   
 

18. člen

  Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
   

 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije, št. 114/2008) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:
   
 

2. člen

  Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi
   
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2016) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
   
 

2. člen

  Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.