New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 12/04) ter 120. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

S P R E M E M B O     S T A T U T A

Občine Kungota

1. člen

V prvem in drugem odstavku 126. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) se besedna zveza »v Uradnem listu Republike Slovenije« zamenja z besedno zvezo »v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije«.

Ostala določila statuta ostanejo nespremenjena.

2. člen

Sprememba statuta se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

Št. 011-07/2007

Kungota, dne 15. februarja 2007

Župan

    Občine Kungota

    Igor Stropnik l.r.