New Page 1

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 20. člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 94/10-ZIU, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) ter v skladu s petim odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 16. členom Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 17. seji, dne 27. 9. 2017, na predlog župana sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V ENOTO VRTEC PRI OŠ MARKOVCI

 

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v enoto Vrtec pri OŠ Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/11) se v 1. členu za besedo 'določa' doda besedilo »poslovni čas vrtca, najmanjše število otrok za začetek in konec poslovnega časa vrtca,«.

Doda se nov drugi odstavek 1. člena, ki glasi:

(2) Enota Vrtec pri OŠ Markovci začne poslovni čas vrtca ob 5.30 uri, ob prisotnosti najmanj enega (1) otroka ter ga konča ob 16.30 uri, ko vrtec zapustijo vsi otroci.«.

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0004/2011

Datum: 27. 9. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan