New Page 1

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013), 33. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007, 2/2008, 7/2011 in 8/2011) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2015) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

 ZA NAGRADE ŠTUDENTOM ZA NAPREDOVANJE

 V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

 

1. 

Občina Ljutomer razpisuje nagrade študentom ob vpisu v višji letnik ali absolventski staž za  višješolski, visokošolski in univerzitetni študij in za podiplomski študij ter specializacijo po višješolskih oziroma visokošolskih programih po starih programih in za napredovanje študentov v višji letnik po bolonjskem študijskem programu za študijsko leto 2015/2016.

 

2. 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·                Je državljan Republike Slovenije,

·                Imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer,

·                Je redni ali izredni študent, ki ni zaposlen.

Nagrade ne morejo prejeti študentje, ki so vpisani v prvi letnik dodiplomskega študija.

Študent lahko pridobi nagrado za napredovanje za en letnik samo enkrat.

 

3. 

Višina nagrade za napredovanje v višji letnik znaša:

-                 1. bolonjska stopnja (tudi višješolski in visokošolski program ter specializacija po višješolskih programih)             55,00 €,

-                 2. bolonjska stopnja (tudi specializacija po visokošolskih strokovnih programih in univerzitetni študij) 75,00 €,

-                 3. bolonjska stopnja (tudi specializacija po univerzitetnih programih, magisterij znanosti in doktorat znanosti)   90,00 €.

 

 

4. 

Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Potrebna dokazila:

·                Dokazilo o vpisu za študijsko leto 2015/2016.

 

5. 

Prijavitelji lahko vlogo:

·                oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, do petka, 13. novembra 2015 ali

·                jo pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Zadnji dan za oddajo prijave na pošto (priporočeno) je petek, 13. november 2015.

 

Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 56 (Angelca Lukman).

 

Številka: 603-30/2015-411

Datum:   20. 10. 2015

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.