New Page 2

Številka: 9000-18/2018-1

Datum: 10. 2. 2020

 

 

Na podlagi določbe 20. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16119) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 50/17, 16119)

 

S K L I C U J E M

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Majšperk, ki bo

 

v sredo, dne 19. februarja 2020 ob 18.00

v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39,

 

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta (zapisnik)

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2020 - skrajšan postopek (gradivo)

3. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Majšperk - 2. obravnava (gradivo)

4. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči za izobraževanje Občine Majšperk (gradivo)

5. Letni program športa za leto 2020 (gradivo)

6. Letni program kulture za leto 2020 (gradivo)

7. Sklep o spremembi investicijskega projekta za projekt »Siritev ČIN Majšperk z dovodom z Brega« (gradivo)

8. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstveni dom Ptuj (gradivo)

9. Sklep o odpisu plačila dolga iz naslova plačil institucionalnega varstva (gradivo)

10. Sklep o imenovanju predstavnikov v svet zavoda OŠ Majšperk (gradivo)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno (gradivo)

 

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja