New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Turnišče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Turnišče

Predlagatelj:

Župan Občine Turnišče

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007 – UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018), 40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 – ZUUJFO, 71/2017 in 21/2018 – popr.), 18. člen Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Turnišče

Datum:

15.01.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče

Besedilo:

gradivo