New Page 1

Št. 302-17/2007 0403                                                                                           Ob-24940/07

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJPT, 14/07-ZSPDPO), določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 58/07), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 67/07) in na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči (št. priglasitve: M002-5874571-2007), objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis

o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2007

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,

E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

III. Višina razpoložljivih sredstev

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 62.594 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 41.730 EUR,

b) za ukrep B v predvideni višini 8.345 EUR,

c) za ukrep C v predvideni višini 4.173 EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 4.173 EUR,

e) za ukrep E v predvideni višini 4.173 EUR.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencev dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

– Splošni pogoji:

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B) in izpolnjujejo naslednje pogoje.

a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR.

b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 3.650.000 EUR.

1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upoštevajo).

1.3. Strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu za Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06).

1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih pravic ni v lasti enega samega podjetja ali v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo opredelitve za majhna in srednje velika podjetja.

1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju Občine Krško. Do sredstev je upravičena tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Krško, kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju Občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.

2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:

– so v skladu z določbami zakonodaje o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,

– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,

– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,

– opravljajo dejavnost razvrščeno po Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo; podjetja, ki opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«,

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Krško ali do države (DURS itd.),

– so za isti namen že pridobili javne vire sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov,

– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do datuma, ki je določen za oddajo vlog.

4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.

5. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju ne bo presegla 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000 EUR.

6. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen ukrep samo z eno vlogo.

7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).

8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:

A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),

– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena

za ta ukrep (za leto 2007 je to 41.730 EUR), kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je predvidena za ta ukrep,

– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,

– upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 25% upravičenih stroškov posamezne investicije,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja:

– posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 850 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 250 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:

telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov, transportnih sredstev, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala).

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup opreme in nematerialnih investicij.

b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji:

– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja.

d) Dokazilo o številu zaposlenih:

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006,

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

f) Finančni izkazi o poslovanju:

– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s strani AJPES-a,

– za samostojne podjetnike: fotokopiji Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006) katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006).

g) Podroben opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije, razlogi zanjo, itd.) in stroškovno razdelana konstrukcija izvedene investicije (navedite specifikacijo posameznih stroškov investicije in skupno vrednost celotne investicije brez DDV in z DDV).

h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe o nakupu pa tenta, licence itd. Iz računov in pogodb mora biti razvidno za katero vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka opreme itd).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.

B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise

Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki svetovalnih storitev za namen prijave na državne in mednarodne javne razpise,

– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,

– svetovalne storitve za prijavljeni projekt na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih javnih virov,

– upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 50% upravičenih stroškov zunanje svetovalne organizacije,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,

– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davčnega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,

– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis, ki je predmet tega ukrepa.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije.

b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji:

– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja.

d) Dokazilo o številu zaposlenih:

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006,

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

f) Finančni izkazi o poslovanju:

– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s strani AJPES-a,

– za samostojne podjetnike: fotokopiji

Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006) katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006).

g) Podroben opis in namen izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis,naziv razpisa in datum ter kraj objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis vsebine projekta iz prijave na javni razpis, višina odobrenih sredstev na razpisu, naziv svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV).

h) Dokazila o izvedenem svetovanju in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega razpisa, kopije oddanega projekta na javni razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, kopije računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša), pogodbe itd.

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.

C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah

Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali v tujini,

– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki iz predhodnih razpisov za tovrstni ukrep niso upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa,

– upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali razstavi,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah.

b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji:

– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja.

d) Dokazilo o številu zaposlenih:

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006,

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

f) Finančni izkazi o poslovanju:

– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s strani AJPES-a,

– za samostojne podjetnike: fotokopiji Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006) katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006).

g) Podroben opis izvedenega promocijskega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih stroškov in skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV).

h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.

D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje

Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu usposabljanju in dodatnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– do sredstev so upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležujejo posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter imajo izdelan letni program usposabljanj in izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje predvidene vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),

– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe nove tehnologije, strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),

– upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 45% upravičenih stroškov posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj, – višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in opreme,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in udeležencev.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje.

b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji:

– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,

– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja.

d) Dokazilo o številu zaposlenih:

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006,

– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

f) Finančni izkazi o poslovanju:

– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s strani AJPES-a,

– za samostojne podjetnike: fotokopiji Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006) katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006).

g) Izdelan letni program izobraževanja in usposabljanj podjetja za leto 2007 (vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev).

h) Podroben opis izvedenih usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih stroškov in skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV).

i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziroma vabilo in program posameznega izobraževanja oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil).

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.

E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva Namen ukrepa je spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in posredovanje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost udeležencev.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– društvo oziroma združenje mora biti registrirano na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06),

– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost na območju Občine Krško,

– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,

– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,

– upoštevajo se le računi z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 40% upravičenih stroškov za posamezen namen,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti (gradiva, medijsko obveščanje).

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.

b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.

d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2006.

e) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela društva oziroma združenja za leto 2007.

f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem obdobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in skupna vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih).

g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša).

h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.

V. Vsebina vloge: za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.

VI. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje dodeljenih sredstev je 25. 11. 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VII. Rok za oddajo vlog in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 15. 10. 2007 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z oznako:

A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – nakup opreme in nematerialnih investicij «.

B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – svetovalne storitve«.

C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – promocija na sejmih in razstavah«.

D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – usposabljanje in izobraževanje«.

E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – strokovna društva in združenja«.

VIII. Odpiranje in obravnava vlog:

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev petčlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila resničnost podatkov.

6. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

8. Občina s prejemniki sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka.

IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je odstopil od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

X. Informacije

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si  ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si,  v času uradnih ur.

Občina Krško