Na podlagi 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) in poslovnika Nadzornega odbora občine Markovci je Občinski svet občine Markovci na seji dne 27. 3. 2003 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
 
 
1. člen
 
V 11. členu pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 2/99, 10/99, 6/00, Uradni list RS, št. 60/02) se besedilo zadnjega stavka prvega odstavka črta in se ga nadomesti z naslednjim stavkom: »Nagrade letno ne smejo preseči najvišjega možnega zneska, to je 6% letne županove plače za predsednika in 4% letne županove plače za člana.«
 
 
Besedilo drugega odstavka se črta in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: »Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo tako, da 4 ure efektivnega opravljanja nadzora in sodelovanja na posamezni seji nadzornega odbora štejejo za 1 sejnino, pri čemer se navedene ure smejo seštevati.«
 
 
V tretjem odstavku se doda nov (zadnji) stavek: »Evidenco opravljenega dela mesečno podpiše predsednik nadzornega odbora.«
 
2. člen
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 110-07-15/99
Markovci, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.