New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 12. 6. 2020 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:

– parc. št. 1400/36, površine 86 m2 in

– parc. št. 1406/8, površine 580 m2,

vse k. o. 1231 – VIRŠTANJ.

2. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0003/2020-20

Podčetrtek, dne 3. septembra 2020

 

Župan 

Občine Podčetrtek 

Peter Misja