New Page 2
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in v skladu z 8. in 9. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11-Odl. US) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 12. seji, dne 22. oktobra 2012, sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MARKOVCI

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določijo pogoji, upravičenci in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci ter postopek dodelitve sredstev.

 

 

2. člen

 

 

Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna Občine Markovci za izvajanje dejavnosti na področju kulture.

 

 

Proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti, se z Letnim programom kulture razdelijo v dve masi sredstev v razmerju 90% : 10%, pri čemer je znesek v višini 10% namenjen izključno sofinanciranju Uvrstitev na domači ali tuji prireditvi.

 
  V primeru neporabljenih sredstev, namenjenih sofinanciranju Uvrstitev na domači ali tuji prireditvi, se sredstva v celoti prenesejo v prvo maso sredstev.  
 

3. člen

 

 

Upravičenci po tem pravilniku so društva, ki imajo sedež na območju Občine Markovci in so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulture.

 

 

Upravičenci ne smejo sprejemati programov dejavnosti z večjimi finančnimi obveznostmi in zadolževanjem na račun sredstev iz občinskega proračuna.

 

 

Pustne dejavnosti niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.

 
Ne glede na prvi odstavek tega člena so upravičenci po tem pravilniku tudi zavodi, ki imajo sedež na območju Občine Markovci, so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture in ki izven svoje redne dejavnosti izvajajo javne programe in prireditve, ki so namenjene občanom in promociji Občine Markovci.  
 

4. člen

 

 

Po tem pravilniku se sofinancirajo naslednji kulturni programi:

 

 

- redno delovanje društva, ki temelji na splošnih podatkih o delovanju društva,

 

 

- stroški društvenih prostorov,

 

 

- delovanje društva in sicer aktivnosti na prireditvah, organizacija lastne prireditve oz. sodelovanje z drugim društvom in uvrstitve na domačih ali tujih prireditvah v preteklem letu.

 

Področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za sofinanciranje zavodov iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.  
 

5. člen

 

 

Osnova za pripravo in sprejem proračuna v delu, ki določa sofinanciranje kulturnih dejavnosti, je sprejem Letnega programa kulture.

 

 

Podlaga za pripravo Letnega programa kulture je Lokalni program za kulturo, ki ga sprejme Občinski svet Občine Markovci za obdobje štirih let.

 

 

6. člen

 

 

Podlaga za sofinanciranje kulturnih dejavnosti po tem pravilniku je objavljen javni razpis, ki ga objavi župan. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni.

 

 

7. člen

 

 

Javni razpis mora vsebovati:

 

 

- navedbo, da gre za javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci,

 

 

- predmet razpisa,

 

 

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,

 

 

- višino sredstev po razpisu,

 

 

- informacije o razpisni dokumentaciji,

 

 

- navedbo vsebine in pošiljanja vlog,

 

 

- navedbo kontaktne osebe, pristojne za dajanje informacij o javnem razpisu,

 

 

- rok prijave,

 

 

- rok za dopolnitev vlog,

 

 

- navedbo roka, do katerega morajo biti sredstva porabljena.

 

 

8. člen

 

 

Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se zavržejo. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni.

 

 

9. člen

 

 

Župan imenuje za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog posebno komisijo, ki pripravi predlog izbora in delitve sredstev. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.

 

 

Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na višino razpisanih proračunskih sredstev znotraj posamezne mase sredstev in skupno število točk, ki jih dosežejo vsi izvajalci znotraj točkovanja programov, ki spadajo v posamezno maso sredstev. Sredstva v okviru posamezne mase sredstev se razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk posameznega upravičenca.

 
 

Vloge za sofinanciranje se točkujejo v skladu z merili, ki so priloga tega pravilnika.

 

 

10. člen

 

 

Upravičencem po razpisu se sredstva dodelijo na podlagi sklepov, izdanih v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa.

 

 

11. člen

 

 

Z izbranimi izvajalci se na podlagi pravnomočnih sklepov o dodelitvi sredstev v roku 8 dni sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

 

 

- navedbo pogodbenih strank,

 

 

- predmet sofinanciranja,

 

 

- višino dodeljenih sredstev,

 

 

- roke in način zagotavljanja sredstev s strani sofinancerja,

 

 

- navedbo dokazil in obveznost predložitve zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev,

 

 

- rok, do katerega morajo biti sredstva porabljena,

 

 

- določbo o obveznosti poročanja o izvedbi programov,

 

 

- nadzor nad izvajanjem pogodbe in namensko porabo sredstev,

 

 

- skrbnike pogodbe obeh pogodbenih strank,

 

 

- določbo o posledicah neizpolnitve pogodbe ali nepravočasne ali nenamenske porabe sredstev,

 

 

- določbo o obveščanju sofinancerja o spremembah, ki vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

 

 

- določbo o obveznosti izvajalca glede posredovanja celotne dokumentacije, ki se nanaša na predmet sofinanciranja, na zahtevo sofinancerja,

 

 

- podpis in datum podpisa pogodbe,

 

 

- druge sestavine glede na predmet pogodbe.

 

 

12. člen

 

 

Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. januarja naslednjega leta oddati poročilo o izvedenih programih.

 

 

13. člen

 

 

V primeru, da se na osnovi oddanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi.

 

 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti na podlagi poročila mora izvajalec neupravičeno pridobljena sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

 

 

Če izvajalec do roka, navedenega v 12. členu tega pravilnika, ni oddal letnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa dodeljena sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

 

 

14. člen

 

 

V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev, ker izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali zaradi odstopa dela ali celotnega zneska sofinanciranja, ne porabi vseh odobrenih sredstev, se ta sredstva razdelijo med ostale upravičence, ki so jim bila dodeljena sredstva, na podlagi novih sklepov, s katerimi se poveča obseg sofinanciranja že sofinanciranega programa. Z novim sklepom se odpravi in nadomesti prejšnji sklep o sofinanciranju.

 

 

15. člen

 

 

Sredstva se dodelijo le za namene, ki so navedeni v tem pravilniku in javnem razpisu.

 

 

16. člen

 

 

Dodeljena sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno v dvanajstinah.

 

 

17. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Markovci (Uradni vestnik Tednika, št. 9/99) in Merila za izračun dotacij iz proračuna Občine Markovci, namenjenih za redno dejavnost kulturnih društev z dne 30.11.2011.

 

 

18. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-0006/2012

 

 

Datum: 22. 10. 2012

 

     
 

 

Občina Markovci

 

Župan Milan Gabrovec, prof.

 
     
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

7. člen

 
  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
     
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

5. člen

 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2016.

 
     

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2019) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
 

3. člen

 
     
  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 

 

 

 

PRILOGA:  MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MARKOVCI

 

 

I.

 

 

2.1    Splošni podatki o delovanju:

 

 

Ovrednotijo se naslednji podatki:

 

 

 

 

 

1. Število sekcij

 

 

Pri izračunu nam vsaka posamezna sekcija predstavlja zaokroženo celoto. Ovrednotijo se tiste sekcije, ki so uradno registrirane v društvu, imajo redno dejavnost in to dokazujejo z nastopi (so v pretekli sezoni izvedle najmanj en samostojni nastop - koncert, premiero, produkcijo, razstavo - ali vsaj trikrat javno nastopile. Sekcijo sestavljajo najmanj 4 člani. Član društva ne more sodelovati v več sekcijah, razen če te izvajajo vaje ali sestanke v različnih terminih. Pustne sekcije se ne točkujejo.

 

 

Vse zbrane točke posameznih sekcij seštejemo (pri izračunu se uporabi kot faktor ds)

 

 

Dokazila, ki jih ob vlogi mora predložiti društvo: Akt o ustanovitvi društva oziroma posameznih sekcij in veljavni seznam članstva po sekcijah.

 

 

 

 

 

2. Število aktivnih članov v sekciji

 

 

Ocenjuje se dejansko število registriranih aktivnih članov (npr. število plesalcev, pevcev, glasbenikov, ... pri sekciji). Število članov je osnova za ocenjevanje sekcije, zato se pri izračunu upošteva dejansko število članov. Pri izračunu se uporabi kot faktor d2 (npr. če je v sekciji 10 članov je d2 =10).

 

 

3. Začetek organiziranega delovanja posamezne sekcije

 

 

Naveden kriterij nagrajuje tradicijo, ki jo ima sekcija ali društvo, v primeru, ko ima društvo samo eno sekcijo. Upošteva se začetek delovanja, tudi kot sekcije kake druge organizacije ali društva. Upoštevajo se tudi daljše prekinitve delovanja sekcije.

 

 

Za ovrednotenje dobe delovanja sekcij se uporabijo naslednji ocenjevalni kriteriji (pri izračunu se uporabi faktor d3):

 

 

 

 

 

leta

do 3

4-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

nad 50

d3

1,0

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dejavnost sekcije

 

 

Ta kriterij ovrednoti dejavnost sekcij. Sekcije se razlikujejo po zvrsti kulturnega ustvarjanja. Zato je različna tudi zahtevnost delovanja v posamezni zvrsti.

 

 

Za ovrednotenje dejavnosti sekcij se uporabijo naslednji ocenjevalni kriteriji (pri izračunu se uporabi faktor d4):

 

 

 

 

 
 

dejavnost

literarna/ knjižnica

likovna

kult.ded

dramska

folklora

vok. glasba/ljud.

d4

1,02

1,02

1,10

1,15

1,20

1,20

dejavnost

instr. glasba/ljud.

ples

folklora/ples

vok. glasba/zbor

instr. glasba/ork.

 

d4

1,25

1,25

1,25

1,25

1,35

 

 
     
 

5. Število vaj posamezne sekcije

 

 

To merilo ocenjuje pogostost števila vaj posamezne sekcije. V tej točki se ovrednotijo tudi sestanki društva (npr. upravnega odbora), kjer sekcije za delovanje ne opravljajo vaj (vaje izključujejo sestanke). Tako se upošteva: do 12 sestankov - 1x letno; 13-16 sestankov – 2-6 x letno; 17-20 sestankov – 7-12 x letno; 21-25 sestankov – 13-24 x letno; 26 sestankov in več – 25-36 x letno. Po istem principu se upošteva delovanje knjižnice ali drugih podobnih programov.

 

 

Dokazila, ki jih ob vlogi mora predložiti društvo: ožigosani in podpisani zapisniki sestankov oziroma časovno opredeljen seznam vaj s podpisi prisotnih.

 

 

Za zgoraj opisano vrednotenje se uporabijo naslednji ocenjevalni kriteriji (uporabi se faktor d5):

 

 

 

 

 

število vaj

1x letno

2-6 x letno

7-12 x letno

13-24 x letno

25-36 x letno

nad 36 x letno

d5

1,0

1,05

1,1

1,15

1,20

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Doba delovanja v letu

 

 

To merilo ocenjuje aktivno delovanje sekcije v preteklem letu. Pri tem so mišljene vaje ali priprava na projekte. Za mesec delovanja se šteje mesec, ko društvo opravi vsaj 2 aktivnosti (se udeleži prireditve, jo organizira, ima vaje,…).

 

 

Za ovrednotenje dobe delovanja v letu se uporabijo ocenjevalni kriteriji, ki zmanjšujejo vrednost točk zbranih pri ostalih postavkah, v kolikor sekcija ne deluje celo leto.

 

 

Dokazila, ki jih ob vlogi mora predložiti društvo: v primeru, da društvo ni aktivno celo leto je potrebno navesti mesec-mesece, ko je društvo aktivno in katere aktivnosti takrat izvaja.

 

 

Pri izračunu se uporabi faktor d6:

 

 

doba

delovanja

do 2 mes.

3-5 mes.

6-8 mes.

9-11 mes.

nad 11 mes.

d6

0,1

0,3

0,6

0,8

1,00

 

 
 

7. Intenzivne vaje

 

 

Merilo vrednoti intenzivne vaje, kot ukrep sekcije za kvalitetno izdelavo zadanega programa. Intenzivne vaje predstavljajo vaje sekcije, ki se izvajajo:

 

 

a) najmanj 3x letno enodnevne vaje v domači občini (faktor d7 = 1,2),

 

 

b) 1x večdnevno izven občine (faktor d7 = 1,4).

 

 

Dokazila, ki jih ob vlogi mora predložiti društvo: dokazilo o kraju izvedbe, času; računi namestitve in ostalih stroškov,…

 

 

Za vrednotenje intenzivnih vaj se uporabljajo naslednji ocenjevalni kriteriji (pri izračunu se uporabi faktor d7):

 

 

intenzivne vaje

ne

da/a

da/b

d7

1,0

1,2

1,4

 

 

 

8. Dodatni člani, ki pomagajo pri organizaciji v društvu

 

 

Skupnemu številu točk posameznih sekcij se lahko prištejejo še dodatne točke v primeru, ko v društvu delujejo vaditelji posameznih sekcij (nagrajeni s strani društva za strokovno vodenje posamezne skupine).

 

 

Dokazila, ki jih ob vlogi mora predložiti društvo: dokazila o izplačilu nagrade vaditelju.

 

 

Za vrednotenje se uporabljajo naslednji ocenjevalni kriteriji:

 

 

strokovno vodstvo

vaditelji

d8

10,0x

 

 

 

ENAČBA za izračun v točki 2.1:

 

 

F2.1 - dobljene točke v postavki 2.1

n - število sekcij (ds)

d2 - število aktivnih članov v sekciji

d3 - leta delovanja

d4 - dejavnost sekcije

d5 - število vaj posamezne sekcije

d6 - doba delovanja v letu

d7 - intenzivne vaje

d8 - dodatni člani

2.2 Društveni prostori:

 

 

 

 

 

1. Last društvenih prostorov

 

 

Dokazila, ki jih ob vlogi mora predložiti društvo: zemljiško-knjižni izpisek ali pogodba o najemu prostorov.

 

 

Za vrednotenje se uporabljajo naslednji ocenjevalni kriteriji; pri izračunu se uporabi faktor p1:

 

 

Prostore, ki jih društvo uporablja za dejavnost so:

p1

v lasti društva

5,0

v drugi lasti (najem)

3,0

v lasti občine

1,0

 

 

 

2. Stroški društvenih prostorov

 

 

Za vrednotenje se uporabljajo naslednji ocenjevalni kriteriji; pri izračunu se uporabi faktor p2:

 

 

Za uporabo prostorov društvo plačuje ali skrbi:

p2

tekoče vzdrževalne stroške

5,0

najemnino lastniku brez vzdrževalnih stroškov

3,0

ne plačuje uporabe prostorov

0

 

 

 

3. Velikost prostorov

 

 

Upošteva se velikost prostorov, za katere društvo plačuje vzdrževalne stroške ali najemnino. Za vrednotenje se uporabljajo naslednji ocenjevalni kriteriji; pri izračunu se uporabi faktor p3:

 

 

Velikost prostorov:

p3

do 50 m2

1,00

51 – 100 m2

1,50

101 – 200 m2

2,00

nad 200 m2

2,50

 

 

 

ENAČBA za izračun v postavki 2.2:

 

 

F2.2 - dobljene točke v postavki 2.2

p1 - last društvenih prostorov

p2 - stroški društvenih prostorov

p3 – velikost prostorov

 

 

 

2.3 Delovanje društva v preteklem letu:

 

 

 

 

 

Ovrednotijo se naslednji podatki (na obrazcu A-1):

 

 

 

 

 

1. Aktivnost na prireditvah

 

 

To merilo ocenjuje sodelovanje na posameznih prireditvah, kjer društvo ni organizator. Društvo lahko na vsaki prireditvi sodeluje samo enkrat (kot društvo in ne kot sekcije). Sodelovanje na prireditvah privatnega oziroma osebnega značaja ter prireditvah, za katere društvo prejme plačilo ali nagrado, se ne točkuje (sofinancer lahko zahteva izjavo organizatorja prireditve o neplačilu). Pri ocenjevanju se upoštevajo naslednji kriteriji s pripadajočimi faktorji:

 

 

- število nastopov (n),

 

 

- raven prireditve,

 

 

- program izvajanja,

 

 

- število nastopajočih.

 

 

Dokazila, ki jih ob vlogi mora predložiti društvo: priznanja, pohvale, zahvale, potrdila o sodelovanju, fotografije in podobna dokazila o aktivnosti na prireditvi. Potrebno je navesti, katere točke je društvo predstavilo. Za gostovanje v tujini je potrebno predložiti povabilo na prireditev.

 

 

raven prireditve

a1

program izvajanja

a2

število nastopajočih

a3

vaška

1

do 3 točke

1,2

do 3

0,3

občinska

2

4-6 točk

1,4

4-5

0,5

območna

3

7-10 točk

1,6

6-8

0,8

državna

5

11-15 točk

1,8

9-15

1,0

medn./gostovanje v tujini do 100 km

6

nad 15 točk

2,0

16-25

1,2

medn./gostovanje v tujini 101-300 km

6,3

 

 

nad 25

1,5

medn./gostovanje v tujini 301-700 km

6,5

 

medn./gostovanje v tujini 701-1200 km

7

 

medn./gostovanje v tujini nad 1200 km

7,5

 

ENAČBA za izračun v postavki 2.3.1:

 

 

F2.3.1 - dobljene točke v postavki 2.3.1

n - število nastopov

a1 - raven prireditve

a2 - program izvajanja

a3 - število nastopajočih

 

 

 

 

2. Organizacija lastne prireditve oz. sodelovanje z drugim društvom

 

 

Merilo ocenjuje organizacijo lastne prireditve oz. organizacijo prireditve z drugim društvom ali društvi (npr. organizacija občinske prireditve). Kot soorganizator prireditve pa dobi društvo sorazmerno manjše število točk v odvisnosti deleža soorganizacije društva pri prireditvi. Društvu se ne oceni prireditev, ki je že bila sofinancirana iz projektnega razpisa občine. Pri ocenjevanju se upoštevajo naslednji kriteriji s pripadajočimi faktorji:

 

 

- število prireditev (n),

 

 

- organizator prireditve,

 

 

- raven prireditve,

 

 

- število sodelujočih,

 

 

- program izvajanja.

 

 

organizator prireditve

o1

raven prireditve

o2

število sodelujočih skupin na prireditvi

o3

samostojno - 100%

1.0

vaška

2

do 3

1,3

sodelovanje - x%

0.01x

občinska

4

4-5

1,4

 

območna/regijska

5

6-8

1,5

državna

6

9-11

1,6

mednarodna

8

12-14

1,7

 

 

nad 14

1,8

 

 

 

program izvajanja

o4

koncerti, revije

1,8

kulturne proslave

1,5

seminarji, tabori

1,2

turistične prireditve

1

druge prireditve

0,8

 

 

 

ENAČBA za izračun v postavki 2.3.2:

 

 

 

 

F2.3.2 - dobljene točke v postavki 2.3.2

n - število prireditev

o1 - organizator prireditve

o2 - raven prireditve

o3- število sodelujočih

o4- program izvajanja

 

 

 

3. Uvrstitve na domači ali tuji prireditvi

 

 

Merilo nagrajuje uvrstitve (napredovanja) na določeni ravni, ali dosežke oz. uvrstitve na prireditvah ocenjevalnega ali tekmovalnega značaja. V to postavko ne štejejo gostovanja v tujini, ko gre za povabilo. Uvrstitve, za katere je društvo prejelo plačilo ali denarno nagrado na sami prireditvi, se po tem merilu ne točkujejo.

 

 

Pri ocenjevanju se upoštevajo naslednji kriteriji s pripadajočimi faktorji:

 

 

- število nastopov (n),

 

 

- raven prireditve,

 

 

- število tekmovalnih skupin,

 

 

- doseženo mesto.

 

 

raven prireditve

u1

št. tekmovalnih skupin

u2

doseženo mesto

u3

medobmočna

8

do 3

2

do 3

6

državna

15

4-6

3

4-6

5

mednarodna

25

7-9

4

7-9

4

 

 

10-12

5

10-12

3

 

 

nad 12

6

nad 12

2

 

 

 

ENAČBA za izračun v postavki 2.3.3:

 

 

F2.3.3 - dobljene točke v postavki 2.3.3

n - število nastopov

u1 - raven prireditve

u2 – število tekmovalnih skupin

u3 – doseženo mesto

 

 

 

ENAČBA za izračun v postavki 2.3:

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

Skupno število točk za posamezno društvo dobimo tako, da seštejemo točke v posameznih postavkah.

 

 

ENAČBA za izračun v skupnega števila točk: