New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 103/15 in 6/16) in 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) župan objavlja

 

O B V E S T I L O 

o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 

 

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 4. 1. 2016 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je dne 26. 2. 2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.

Shema državne pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44056(2016/XA).

 

Št. 330-0001/2015

Ajdovščina, dne 1. marca 2016

 

Župan

Občine Ajdovščina

Tadej Beočanin l.r.