New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Vojnik

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Vojnik

Predlagatelj:

Župan Občine Vojnik

Zakonska podlaga:

61. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) in 12. člen Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Vojnik

Datum:

13.12.2017

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

21. redna seja Občinskega sveta Občine Vojnik

Besedilo:

gradivo