New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

1. člen

S tem odlokom se spremeni prvi odstavek 15. člena, ki glasi:

»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja,

– pet predstavnikov delavcev šole,

– trije predstavniki staršev.«

Ostali odstavki ostanejo nespremenjeni.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 603-0001/2009

Nova vas, dne 17. decembra 2009

Župan Občine Bloke

Jože Doles l.r.