New Page 6

 

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 9. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99) je Občinski svet Občine Mozirje na 19. redni seji dne 14.03.2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje

 

 

 SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

 S tem odlokom se sprejmejo spremembe določil odloka o Prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji št. 3/96) v nadaljnjem besedilu PUP.

 

 

 Spremembe se nanašajo na novogradnje na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij, na stavbna zemljišča vključena v nova in obstoječa ureditvena območja ter na postavitev pomožnih objektov za primarno kmetijsko proizvodnjo izven stavbišč in ureditvenih ob-močij.

 

 

 SPREMEMBE

 

 

2. člen

 

 

 Besedilo 1. člena se dopolni tako, da se doda odstavek, ki se glasi:

 

 

 “Sestavni del odloka o PUP je tudi kartografska dokumentacija iz 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1988 in srednjeročnega družbenega plana občine Mozirje za obdobje 1986-1990, za območje občine Mozirje (Ur. glasilo zgornjesavinjskih občin št. 8/2000 z dne 27.12.2000) v nadaljnjem besedila odlok o prostorskem planu občine Mozirje."

 

 

3. člen

 

 

 4. člen se dopolni tako, da se doda odstavek, ki se glasi:

 

 

 “Podrobna analiza oz. posebne strokovne podlage so predhodno v celoti obvezne za območje, kjer je to v prostorskem planu posebej zahtevano in označeno - širše območje Varpolja, za posege v uredit-vena območja, kjer se z dopolnitvami spreminja njihova pretežna namembnost ter tam, kjer prehodno velja dopolnjeni PUP, naslednji način urejanja prostora pa je - skladno s prostorskim planom - nov prostorski izvedbeni načrt."

 

 

4. člen

 

 

 5. člen se dopolni tako, da se 1. odstavek tega člena glasi:

 

 

 “Meje območij prostorskih ureditvenih pogojev so razvidne iz grafičnih prikazov na preglednih katastrskih načrtih in temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:5000, ki so sestavni del PUP ter iz kartografske dokumentacije v merilu 1:5000 prostorskega plana ob-čine Mozirje."

 

 

5. člen

 

 

 6. člen se dopolni tako, da se doda nov odstavek, ki se glasi:

 

 

 “Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v obstoječa in obstoječa razširjena ureditvena območja so dovoljeni posegi v skladu z določili, ki veljajo za ureditveno območje v katerega je vključeno stavbišče."

 

 

6. člen

 

 

 7. člen se spremeni tako, da se točka 15. tega člena glasi:

 

 

 “15. novogradnje objektov za potrebe turistične in gostinske de-javnosti, tudi znotraj naselij s pretežno stanovanjsko namembnostjo, kjer je predhodno s posebnimi strokovnimi podlagami ugotovljena in s strani občine ter soglasodajalcev k PUP potrjena primernost posega.”

 

 

7. člen

 

 

 8. člen se dopolni tako, da se v celoti glasi:

 

 

 Izven območij urejanja iz 6. člena tega odloka (območje razpršene gradnje) so dopustni naslednji posegi, ki so usklajeni z Zakonom o kmetijskih zemljiščih:

 

 

 1. Na prvem območju kmetijskih zemljišč (A) je dovoljena gradnja, nadzidava, dozidava, rekonstrukcija in sprememba namembnosti objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji:

 

 

- stanovanjske hiše

 

 

- hlevi,

 

 

- silosi,

 

 

- strojne lope,

 

 

- kozolci,

 

 

- čebelnjaki,

 

 

- rastlinjaki,

 

 

vendar samo v sklopu obstoječih kmetij in vrtnarij, ko gre za zaokrožitve obstoječega funkcionalnega zemljišča.

 

 

 Pri posegih na A območje kmetijskih zemljišč daje predhodno soglasje Občina Mozirje. Istočasno se za primarno kmetijsko proizvodnjo izvede postopek spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov – razvrstitev kmetijskih zemljišč.

 

 

Poleg navedenih gradenj so dopustne gradnje objektov za urejanje vodnega režima.

 

 

 2. Na drugem območju kmetijskih zemljišč, izven območij urejanja iz 6. člena tega odloka, je možna poleg gradnje kmetijskih objektov tudi gradnja objektov in naprav iz 7. člena tega Odloka z upoštevanjem določil 4., 20., 21., 22., 23. in 24. člena tega Odloka ter v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

 

 

 3. Izven obstoječih stavbnih zemljišč je s predhodnim soglasjem občine dovoljena postavitev lesenih objektov za shrambo orodja, pastirskih koč, staj za živino in obor za divjad z upoštevanjem spodaj navedenih kriterijev.

 

 

 

 

 

 Kriteriji za postavitev shramb za orodje:

 

 

- minimalno 0,2 ha kmetijskih površin za intenzivno pridelavo.

 

 

 Kriteriji za gradnjo čebelnjakov:

 

 

- minimalno število panjev je 6, potrjeno od čebelarske družine,

 

 

medsebojna oddaljenost čebelnjakov je minimalno 50 m.

 

 

 Kriteriji za pastirske koče in staje za živino:

 

 

- organiziran planinski ali skupni pašnik

 

 

- velikost min. 5 ha

 

 

- staje za živino so praviloma enoetažen objekt z možnostjo izkoriščenega podstrešja. Tlorisna velikost se določi glede na število živali. Streha enaka kot za pastirske koče.

 

 

 Kriteriji za gojitev divjadi v oborah:

 

 

- velikost obore je 5 do 10 ha kmetijskih površin, od tega najmanj 1 gozdne površine, ki so namenjena le lesni proizvodnji. Gostota divjadi maks. 8 kom na 1 ha površin. Medsebojna oddaljenost obor min. 500 m.

 

 

8. člen

 

 

 10. člen se dopolni tako, da se člen v celoti glasi:

 

 

 "Z nadomestno gradnjo nadomeščamo obstoječ objekt. Za odločitev o nadomestni gradnji sta odločilna namembnost objekta, ki se nadomešča in stavbišče, ki izpolnjuje pogoje za gradnjo."

 

 

9. člen

 

 

 1. odstavek 13. člena se pravilno glasi:

 

 

 "Novi objekt mora biti odmaknjen od parcelne meje minimalno 4 m, v nasprotnem primeru si mora lastnik objekta pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele."

 

 

10. člen

 

 

 V 3. odstavek 16. člen se pri zadnjem stavku črta besedilo:

 

 

 "v kolikor je tako izvedena streha na sosednjih objektih."

 

 

 Pri 16. členu se doda nova 8. točka, ki se glasi:

 

 

 Kioski:

 

 

- kioske je dovoljeno postavljati za potrebe storitvenih in nekaterih deficitarnih dejavnosti po predhodni strokovni presoji,

 

 

- velikost in sestavljenost kioska se določi za vsak primer posebej.

 

 

11. člen

 

 

 2. odstavek 18. člena se pravilno glasi:

 

 

 Ograje, oporni zidovi:

 

 

- ograje so lahko živa meja z žično mrežo na notranji strani parcele, lesena ograja, kovinska ali zidana ograja max. višine 1,2 m oziroma ob uvozih in izvozih max. 0,8 m,

 

 

- ograje morajo biti od roba cestnega telesa odmaknjene min. 1,0 m in ne smejo zmanjševati preglednosti ceste,

 

 

- oporni zidovi so izjemoma dovoljeni, če drugače ni mogoče zagotoviti stabilnosti terena,

 

 

- oporni zidovi so lahko kamniti ali v kombiniraciji z armirano-betonskimi in po možnosti intenzivno ozelenjeni,

 

 

- na vizualno izpostavljenih in krajinsko občutljivih legah gradnja opornih zidov ni dovoljena,

 

 

- gradnja opornih zidov in ograj na posestni meji je dovoljena v soglasju s sosedom.

 

 

 3. odstavek 18. člena se črta.

 

 

12. člen

 

 

 Pri 19. členu se dodajo 4., 5. in 6. alinea:

 

 

- Pri izgradnji javnih prometnih površin je treba zagotoviti dostop za invalide in kolesarje.

 

 

- Pri novogradnjah in spremembah namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkiranih mest v okviru funkcionalnega zemljišča.

 

 

- Gradnja parkirišč za tovorna vozila je mogoča na stavbnih zemljiščih pod pogoji:

 

 

- izvoz direktno na regionalno cesto

 

 

- soglasje Občine Mozirje, upravljalca ceste in sosedov.

 

 

- presoja vplivov na okolje (hrup, odpadne vode, varstvo zraka)

 

 

13. člen

 

 

 26. člen se dopolni tako, da se v celoti glasi:

 

 

 “Za varovanje naravne in kulturne dediščine je upoštevati do-ločila veljavnega odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih spomenikov in odloka o prostorskem planu občine Mozirje. Objekti in območja razglašenih spomenikov na območju PUP so razvidni iz prej navedenih odlokov, posebnega spiska spomenikov in iz grafičnih prilog elaboratov dopolnjenega 1. člena tega odloka."

 

 

14. člen

 

 

 Za 36.členom se doda novo poglavje

 

 

 X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA:

 

 

37. člen

 

 

 Za posege v prostor, ki imajo lahko negativen vpliv na okolje in, ki jih kot take opredeljuje republiška uredba, je pred izdajo dovoljenja za poseg potrebna presoje o vplivih na okolje.

 

 

 Ob tem je potrebno upoštevati:

 

 

- mnenje o ogroženosti pred požarom

 

 

- oceno vplivov na okolje z vidika varovanja zdravja

 

 

- prometne obremenitve obstoječega in predvidenega stanja, vključno z mirujočim prometom

 

 

- ostale pričakovane vplive, ki se ugotovijo glede na predvideno dejavnost in glede na lokacijo posega.

 

 

38. člen

 

 

 Varstvo zraka se zagotavlja z:

 

 

- merjenjem emisije posameznega vira možnega onesnaženja, ugotavljanjem stopnje onesnaženosti in izvedbo sanacije v skladu z veljavnimi predpisi in normativi,

 

 

- ustreznim lociranjem novih programov oziroma dejavnosti,

 

 

- uporabo ustreznih goriv in zmanjševanjem števila individualnih kurišč.

 

 

1. Varstvo pred hrupom

 

 

39. člen

 

 

 V vseh ureditvenih območjih je treba zagotoviti glede na njihovo namembnost mejne vrednosti ravni hrupa, kot jih določa uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

 

 

 V ta namen je treba:

 

 

- meriti hrup in po potrebi izdelati sanacijske programe in zmanjšati hrup do dovoljene ravni na virih hrupa,

 

 

- izvesti aktivno ali pasivno zaščito,

 

 

- spremeniti namembnost ali dejavnost, ki prekomerno obremenjuje okolje s hrupom.

 

 

 2. Varstvo voda in vodnih virov

 

 

40. člen

 

 

 Uporabniki prostora, ki skladiščijo ali manipulirajo z nevarnimi snovmi, morajo zagotoviti, da te snovi ne pridejo v stik s podtalnico in, da se ne iztekajo v javno kanalizacijo tudi v slučaju, če pride do razlitja teh snovi.

 

 

 Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge, rokave vodotokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.

 

 

 V območjih varstvenih pasov vodnih virov je treba pri posegih v prostor upoštevati določila o varstvu pitne vode. Vse vire onesnaženja vodnih virov ali površinskih voda je treba čim preje sanirati.

 

 

 3. Odstranjevanje odpadkov

 

 

41. člen

 

 

 Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih, zagotoviti prostor oziroma zemljišča za zbiranje ter zagotoviti odvoz na sanitarno deponijo.

 

 

 Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati:

 

 

- da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na javni prometni površini,

 

 

- odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov,

 

 

- da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni površini.

 

 

 Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih odpadkov

 

 

15. člen

 

 

 V besedilu poglavja X. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE se rimska številka X. nadomesti z: "XI."

 

 

 38. člen se preštevilči v 43. člen, 39. člen v 44. člen in 40. člen v 45. člen.

 

 

16. člen

 

 

 37. člen odloka o PUP se preštevilči v 42. člen in nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:

 

 

 "Prostorski ureditveni pogoji za prostorsko celoto občine Mozirje, odlok in pripadajoča kartografska dokumentacija, ter kartografska dokumentacija prostorskega plana občine Mozirje, so na vpogled na občini Mozirje ter Upravni enoti Mozirje."

 

 

 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

 Prostorski ureditveni pogoji za prostorsko celoto Mozirje s spremembami in dopolnitvami veljajo tudi tam, kjer so z novim prostorskim planom predvideni drugi prostorski izvedbeni akti in sicer do izdelave le-teh.

 

 

18. člen

 

 

 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

 

 

Številka: 19-3/2001

Datum: 21.03.2001

ŽUPAN

OBČINE MOZIRJE

Jože KRAMER, l.r.