New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 62/10 – ZUPJS), 33. in 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 (79/09 – popr.), 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 – popr.), Zakona o uravnoteženju financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

1. člen

Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni tako, da se spremeni 1. člen in po novem glasi:

»Cene programov v vzgojno varstvenih enotah (v nadaljevanju vrtec), pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, znašajo mesečno na otroka:

– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1–3 let) 456,22 EUR

– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let) 311,09 EUR.«

2. člen

Spremeni se 2. člen tako, da po novem glasi:

»Staršem otrok, za katere je Občina Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program predšolske vzgoje v javnem vrtcu na območju Občine Rogašovci, se veljavna ekonomska cena za otroka, za katerega se plačuje program predšolske vzgoje, na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža za delež subvencije občine tako, da plačajo z odločbo določeno plačilo od naslednjih osnov:

– za dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1–3 let): 390,65 EUR (subvencija občine je 65,57 EUR),

– za dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let): 294,00 EUR (subvencija občine 17,09 EUR).«

3. člen

Ostale določbe tega sklepa ostanejo nespremenjene.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.

 

Št. 602-3/2014-17

Rogašovci, dne 18. decembra 2014

 

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.