New Page 1

 

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in 25. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet Občine Vitanje na 23. redni seji dne 16. 6. 2006 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o spremembah Pravilnika o pripravi, izvajanju

 

 

in sofinanciranju letnih programov športa

 

 

 v Občini Vitanje

 

 

1. člen

 

 

Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 92/03) se spremeni tako, da se v naslovu beseda »letnih programov« nadomesti z besedo »letnega programa«.

 

 

2. člen

 

 

V četrti alinei 4. člena se za besedo »plačani članarini« doda »(za društva in zveze)«.

 

 

3. člen

 

 

Točkovni sistem, ki je sestavni del pravilnika, se črta in se nadomesti z novim.

 

 

4. člen

 

 

V 13. členu se črta prvi odstavek in se nadomesti z besedilom:

 

 

»Po sprejemu vsakoletnega proračuna župan imenuje 3-člansko komisijo za izvedbo javnega razpisa za izvedbo in sofinanciranje letnega programa športa.«

 

 

V tretjem odstavku se beseda »Odbor za družbene zadeve« nadomesti z besedo »Komisija«. V četrtem odstavku se na koncu besedila doda »in s sklepom obvesti izvajalce, ki so kandidirali na razpisu, o izbranih programih.«

 

 

5. člen

 

 

Ostala določila Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje ostanejo nespremenjena.

 

 

6. člen

 

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Šifra: 900-04/2006-06

 

 

Vitanje, dne 16. junija 2006

 

 

Župan

 

 

Občine Vitanje

 

 

lavko Vetrih l.r.