New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 25. redni seji dne 29. oktobra 2009 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov

1. člen

V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 47/07) se doda se nov drugi odstavek 5. člena, ki se glasi:

»Plačilo za opravljene naloge se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. V primeru prekinjene seje se za njeno nadaljevanje nagrada ne izplača, povrnejo pa se stroški prihoda na delo. Za korespondenčno in slavnostno sejo se nagrada ne izplačuje.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen

Doda se nov drugi odstavek 9. člena, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega odbora ali član nazornega odbora z njegovim pooblastilom ima pravico tudi do nagrade za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles v naslednji višini:

+--------------------------------------+-----------------------+

|Naloga                                |  Del županove plače   |

|                                      | (osnova brez dodatka  |

|                                      |  za delovno dobo) v%  |

+--------------------------------------+-----------------------+

|Udeležba na seji OS                   |         2,19          |

+--------------------------------------+-----------------------+

|Udeležba na seji OS, ko se obravnava  |         4,38          |

|poročilo NO oziroma ko o tem poroča   |                       |

+--------------------------------------+-----------------------+

|Udeležba na seji delovnega telesa     |         0,93          |

+--------------------------------------+-----------------------+

|Udeležba na seji delovnega telesa, ko |         1,85          |

|se obravnava poročilo oziroma ko o    |                       |

|tem poroča                            |                       |

+--------------------------------------+-----------------------+

                                                               «

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »prvega« doda besedi »in drugega«.

3. člen

V drugem odstavku 11. člena se za besedo »se« doda beseda »praviloma«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-5/07

Kobarid, dne 29. oktobra 2009

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.