Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 14. 7. 1995 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radenci
 
 
1. člen
 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radenci.
 
Sredstva za pospeševanje razvoja se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev LB Pomurska banka.
 
2. člen
 
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
 
 
1. samozaposlovanje
 
 
2. razširitev poslovanja
 
 
3. ustanavljanje oziroma soustanavljanje družb, katerih ustanovitev bo imela pomembnejšo korist lokalnega pomena.
 
 
Prosilci lahko vložijo prošnjo le za enega od navedenih namenov.
 
3. člen
 
Sredstva lahko pridobijo:
 
 
1. samostojni podjetniki posamezniki,
 
 
2. družbe v zasebni lasti,
 
 
3. pravne osebe, ki se uvrščajo med malo gospodarstvo in so v zasebni lasti,
 
 
4. zasebniki, ki opravljajo dejavnost s področja javnih zavodov.
 
 
Prednost imajo tisti, ki ustvarjajo nova delovna mesta in ki imajo stalno prebivališče v Občini Radenci.
 
 
Prosilci iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika se morajo zaposliti v roku enega leta od sklenitve posojilne pogodbe.
 
 
Prosilci iz 2. točke 2. člena tega pravilnika morajo ob vložitvi prošnje biti v rednem delovnem razmerju v svojem podjetju.
 
 
Prosilci iz 2. člena tega pravilnika morajo biti v rednem delovnem razmerju po odobritvi kredita najmanj enako dobo kot bodo vračali kredit.
 
4. člen
 
Sedež obratovalnice oziroma družbe in kraj investicije mora biti na območju Občine Radenci.
 
5. člen
 
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva LB Pomurska banka izbrana banka ter ta pravilnik, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
 
 
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki v občini (KS, kraju) niso razvite,
 
 
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost zaposlitve za nedoločen čas,
 
 
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoječih proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
 
 
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki zagotavljajo sodoben tehnološki in ekološko neoporečen delovni proces,
 
 
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so izvozno usmerjene ali nadomeščajo uvoz.
 
6. člen
 
Občina Radenci sprejme sklep o razpisu za pridobivanje sredstev in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
 
 
Občinski svet ob vsakem razpisu določi razmerje delitve sredstev po posamezni kategoriji.
 
7. člen
 
Sklep o razpisu za pridobivanje sredstev mora vsebovati:
 
 
– nakupni znesek sredstev,
 
 
– namene za katere se sredstva lahko pridobijo,
 
 
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev,
 
 
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
 
 
– rok za vložitev prošnje, ki ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave,
 
 
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
 
 
– navedbo, kaj mora prošnja vsebovati,
 
 
– navedbo mesta za vložitev prošnje.
 
8. člen
 
Prošnja za razpis mora poleg osnovnih podatkov (navedba prosilca, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev) vsebovati:
 
 
a) poslovni načrt,
 
 
b) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti za prosilce iz 3. člena tega pravilnika,
 
 
c) dokazilo glede namena pridobitev sredstev pri razširitvi poslovanja:
 
 
– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov,
 
 
– predračun ali kupoprodajno pogodbo za nakup opreme ali generalno popravilo opreme,
 
 
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,
 
 
– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev poslovanja,
 
 
– predračun za projekte, ko gre za obsežnejšo novo dejavnost.
 
9. člen
 
Odplačilni pogoji posojilojemalca so:
 
 
– doba vračanja posojila je 3,5 let, vključno z enoletnim moratorijem,
 
– višina obrestne mere ob razpisu določi Občinski svet občine Radenci v skladu z dogovorom z LB Pomursko banko izbrano banko.
 
10. člen
 
Prošnja za dodelitev posojila se posreduje referatu za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti, ki preveri popolnost prošenj.
 
 
Strokovno finančna dela opravlja LB Pomurska banka PE Gornja Radgona izbrana banka.
 
11. člen
 
Predlog sklepa o dodelitvi posojila pripravi LB Pomurska banka PE Gornja Radgona izbrana banka.
 
12. člen
 
Sklep o dodelitvi posojila sprejme komisija za dodelitev posojil, ki jo imenuje Občinski svet občine Radenci na predlog župana.
 
 
Komisija šteje 5 članov in jo sestavljajo:
 
 
– 2 predstavnika občinskega sveta
 
– 3 predstavniki LB Pomurske banke izbrane banke.
 
 
Komisija je dolžna seznaniti občinski svet o dodelitvi posojil.
 
13. člen
 
Sklep o dodelitvi posojila mora biti sprejet najkasneje v roku petinštirideset dni od objave razpisa.
 
 
Sklep se posreduje prosilcem najkasneje v roku osem dni po sprejemu in je dokončen.
 
14. člen
 
 
Po pridobitvi sredstev sklene posojilojemalec v skladu z določbami tega pravilnika posojilno pogodbo z LB Pomursko banko izbrano banko.
 
 
Posojilna pogodba poleg obveznih določb vsebuje še:
 
 
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil namensko,
 
 
– rok, v katerem se mora posojilojemalec zaposliti,
 
 
– določba, da se delovno razmerje sklene za nedoločen čas oziroma da delovno razmerje traja najmanj toliko časa, dokler traja doba vračanja posojila,
 
 
– določbo, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, vrne posojilo ali neodplačani del posojila z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku trideset dni od dneva ugotovitve neizpolnitve obveznosti,
 
 
– določbo, da je obveznost, ki izhaja iz posojilne pogodbe možno prenesti na zakonca ali ožjega družinskega člana oziroma partnerja obratovalnice, v primeru smrti ali pri odvzemu opravilne sposobnosti posojilojemalca na dediča oziroma pravnega nalsednika,
 
 
– določba, da posojilojemalec za opravljanje storitev iz naslova posojilne pogodbe banki poravna nadomestilo v skladu s sklepom o tarifi nadomestil za storitve banke,
 
 
– določbo glede zavarovanja kredita, katera se izvrši prek banke,
 
 
– da je posojilojemalec komintent LB Pomurske banke,
 
  da je posojilojemalec tudi komitent izbrane banke,  
 
– da se posojilojemalcu, kolikor v petnajstih dneh od podpisa posojilne pogodbe sredstev ne koristi, možnost koriščenja odvzame.
 
 
Izvajanje posojilnih pogodb opravlja LB Pomurska banka na podlagi ustrezne pogodbe, ki jo v imenu Občine Radenci sklene župan.
 
15. člen
 
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja referat za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti Občine Radenci in LB Pomurska banka izbrana banka.
 
16. člen
 
Posojilojemalci, ki pridobijo sredstva za namen samozaposlitve, nimajo več ponovne možnosti pridobitve sredstev za namen samozaposlitve.
 
 
Za isti projekt po pridobitvi sredstev za namen razširitve poslovanja lahko posojilojemalec pridobi sredstva le enkrat oziroma ne prej, preden ne odplača prejšnjega posojila.
 
17. člen
 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 028/5-1/95
Radenci, dne 20. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.